07-03-2019: Jednolity rynek dla specjalistów

Komisja podjęła dziś kolejne kroki w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko 26 państwom członkowskim. Oczekuje się, że państwa te zapewnią pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych.

Tylko dobrze funkcjonujący jednolity rynek może przynieść pełne korzyści obywatelom i przedsiębiorcom w całej Europie. Zgodnie z komunikatem w sprawie jednolitego rynku z dnia 22 listopada 2018 r. Komisja podejmuje dzisiaj dalsze działania, aby zapewnić pełne przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich.

Wykwalifikowani specjaliści na jednolitym rynku UE mogą przemieszczać się na terenie UE i wykonywać swój zawód oraz świadczyć usługi w innym państwie członkowskim. UE stworzyła przepisy ułatwiające specjalistom, np. lekarzom i architektom, uznawanie ich kwalifikacji zawodowych w innych państwach członkowskich. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2013/55/UE) została unowocześniona w 2013 r. i miała zostać transponowana do prawa krajowego do 18 stycznia 2016 r.

Komisja przesłała dzisiaj uzasadnione opinie do 24 państw członkowskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy) oraz uzupełniające wezwania do usunięcia uchybienia do 2 państw członkowskich (Estonia i Łotwa). Przesłane upomnienia dotyczą niezgodności przepisów krajowych i praktyki stosowania prawa z przepisami UE w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona dyrektywą 2013/55/UE).

Uzasadnione opinie i uzupełniające wezwania do usunięcia uchybienia obejmują kwestie kluczowe dla funkcjonowania dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, takie jak między innymi:

  • europejska legitymacja zawodowa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy;
  • mechanizm ostrzegania: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwecja;
  • możliwość częściowego dostępu do wykonywania zawodu: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Francja, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Węgry;
  • proporcjonalność wymogów językowych: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, Polska, Rumunia i Słowacja;
  • tworzenie ośrodków wsparcia: Francja, Portugalia, Węgry i Włochy;
  • przejrzystość i proporcjonalność przeszkód regulacyjnych: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Kwestie te wymieniono również w komunikacie ze stycznia 2017 r. poświęconym zaleceniom w sprawie reformy regulacji zawodów.

Wszystkie państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Jeżeli Komisja nie otrzyma satysfakcjonującej odpowiedzi, może zdecydować o wysłaniu uzasadnionej opinii do Estonii i Łotwy oraz o skierowaniu sprawy przeciwko pozostałym 24 państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kontekst

W przepisach dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona dyrektywą 2013/55/UE) UE wprowadziła nowoczesny system uznawania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w całej UE. Założeniem jest automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE, co ułatwia specjalistom świadczenie usług w całej Europie, a równocześnie gwarantuje wysoki poziom ochrony konsumentów.

Dyrektywa stosuje się ogólnie do tzw. zawodów regulowanych, takich jak przykładowo pielęgniarki, lekarze, farmaceuci i architekci. Wyjątkiem są zawody regulowane szczegółowymi dyrektywami UE, np. audytorzy, pośrednicy ubezpieczeniowi, kontrolerzy ruchu lotniczego, prawnicy i przedstawiciele handlowi. W dyrektywie określono również zasady dotyczące mobilności tymczasowej, otwierania działalności w innym kraju UE, różnych systemów uznawania kwalifikacji oraz kontroli znajomości języków i tytułów zawodowych.

Uzupełnieniem tych przepisów jest europejska legitymacja zawodowa (EPC) – elektroniczny certyfikat dostępny od stycznia 2016 r. dla pięciu zawodów (pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, fizjoterapeutów, farmaceutów, pośredników w obrocie nieruchomościami i przewodników górskich). Aby zapewnić odpowiednią ochronę pacjentów i konsumentów w UE, Komisja wprowadziła również mechanizm ostrzegania. W ramach tego mechanizmu państwo członkowskie, które przyjmuje specjalistów z innego kraju UE, odpowiada za sprawdzenie kwalifikacji i zdolności do wykonywania zawodu, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości kontaktuje się z państwem członkowskim, które wydało odpowiedni dyplom.

Aby ułatwić i przyspieszyć wymianę tego rodzaju informacji między państwami członkowskimi, Komisja udostępnia elektroniczny system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Dodatkowe informacje

Pełne informacje o najważniejszych decyzjach w postępowaniach o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego z marca 2019 r. zawiera MEMO/19/1472.

Informacje ogólne na temat procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12.

Informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir