07-06-2018: Polacy laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Forum Żydów Polskich i Alicja Szatkowska zostali laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018. Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest od 2008 r. przez Parlament Europejski obywatelom, grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom, które mają na swoim koncie szczególne dokonania lub wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem w działalność odzwierciedlającą wartości wynikające z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, promującą lepsze zrozumienia i ściślejszą integrację między obywatelami a państwami członkowskimi i ułatwiającą transgraniczną lub ponadnarodową współpracę w ramach Unii Europejskiej.

Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego ma prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę przyznaje kapituła złożona z posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących różne grupy polityczne.

Alicja Szatkowska, nominowana przez posła Marka Plurę, to działaczka społeczna związana ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu. Od lat działa na rzecz wartości zawartych w Karcie Praw Podstawowych UE: integracji osób niepełnosprawnych, godności ludzkiej, praw dziecka i niedyskryminacji. Jej działalność ma wymiar lokalny i ponadregionalny. Współpracuje z administracją publiczną, samorządami i NGO, podejmuje działania rzecznicze, uczestniczy w tworzeniu polityki społecznej.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została nominowana do nagrody przez posłów Krzysztofa Hetmana, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Janusza Lewandowskiego i Tadeusza Zwiefkę. Celem działalności Fundacji jest ratowanie życia chorych, w szczególności dzieci, działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również promocja profilaktyki zdrowotnej. W uzasadnieniu posłowie zauważyli, że Fundacja jest jedyną tego typu organizacją na świecie. Jednoczy ludzi, promując uniwersalne wartości – tolerancję, solidarność, otwartość i wzajemne zrozumienie.

Forum Żydów Polskich, zgłoszone przez posłów Marka Jurka, Zdzisława Krasnodębskiego i Ryszarda Legutko, zachęca do odkrywania i angażowania się w żydowską kulturę, historię i język, stanowiące nieodłączną część europejskiego dziedzictwa kulturowego. W uzasadnieniu swojej nominacji posłowie argumentowali, że Forum prowadzi działania promujące wzajemne zrozumienie między obywatelami Europy i ułatwiające współpracę transnarodową, a także tworzy platformę wymiany poglądów.

Laureaci Europejskiej Nagrody Obywatelskiej otrzymują honorowy medal.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir