14-06-2018: PARLAMENT EUROPEJSKI Liczba posłów do PE zmniejszy się po wyborach europejskich w 2019

Liczba posłów do PE zmniejszy sie po wyborach europejskich w 2019
  • Liczba posłów w Parlamencie Europejskim zmniejszy się z 751 do 705, kiedy Wielka Brytania opuści UE
  • 46 z 73 miejsc zwolnionych po Brexicie dostępne w przypadku kolejnych rozszerzeń UE
  •  27 miejsc rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są niedoreprezentowane.

Parlament Europejski zmniejszy się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści UE, zostawiając miejsce na potencjalne przyszłe rozszerzenia.

Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, z 751 do 705 posłów, proponowana redystrybucja miejsc, przyjęta przez Parlament Europejski w środę, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie.

Część lub wszystkie 46 miejsc z rezerwy mogłyby zostać następnie przydzielone nowym krajom przystępującym do UE lub zachowane w celu utrzymania mniejszego rozmiaru PE. Pozostałe 27 brytyjskich miejsc zostałoby rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są nieznacznie niedoreprezentowane.

Tabela z proponowanym podziałem miejsc

W tekście podkreślono również, że nowy podział miejsc będzie obowiązywał tylko jeśli Wielka Brytania faktycznie opuści UE. W przeciwnym razie obecne ustalenia pozostałyby bez zmian, do czasu prawomocnego zakończenia Brexitu.

Projekt decyzji Rady Europejskiej został przyjęty 566 głosami za, przy 94 głosach przeciw oraz 31 wstrzymujących się od głosu.

Odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania Danuta Hübner (EPP, PL) powiedziała: „Skład Parlamentu Europejskiego jest ostatecznym wyrazem woli europejskich obywateli. Dlatego ważne jest, aby reprezentacja obywateli była sprawiedliwa, obiektywna i zgodna z prawem UE. Po długich i trudnych negocjacjach cieszę się, że Parlament Europejski wyraził ostateczną zgodę na nasz wniosek. Zaangażowanie obywateli w proces demokratyczny jest sprawą najwyższej wagi i wierzymy, że nowy skład naszej Izby zmotywuje naszych obywateli do aktywniejszego w nim uczestnictwa.

Współsprawozdawca Pedro Silva Pereira (S&D, PT) powiedział: “Ostateczne zatwierdzenie nowego składu Parlamentu Europejskiego to szczęśliwy koniec bardzo wymagającego procesu. Mamy powody do zadowolenia z ostatecznego wyniku: sprawiedliwszy podział miejsc, zgodny z traktatem lizbońskim i zasadą degresywnej proporcjonalności; żadne z państw miejsc nie traci i zmniejsza się wielkości Parlamentu, pozostawiając pewną liczbę miejsc do dyspozycji w celu dostosowania się do potencjalnych przyszłych rozszerzeń. Nowy Parlament Europejski zapewni bardziej sprawiedliwą refleksję nad sprawami obywateli, których reprezentuje.

 

Kolejne kroki

Nowy podział miejsc w Parlamencie Europejskim wymaga wciąż formalnego potwierdzenia przez głowy państw i rządów UE, podczas Szczytu w Brukseli, 28-29 czerwca. Decyzja wejdzie w życie dzień po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

 

Informacje pogłębione

Zgodnie z Artykułem 14 (2) Traktatu o funkcjonowaniu UE, liczba posłów do PE nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący. Wymagane jest także, aby reprezentacja była „degresywnie proporcjonalna”, przy minimalnym progu wynoszącym 6 członków na państwo członkowskie, oraz zasadzie, że żadnemu państwu członkowskiemu nie można przyznać więcej niż 96 miejsc.

W uproszczeniu „degresywna proporcjonalność” powinna spełniać dwa wymogi:

  1. żadne mniejsze państwo nie powinno otrzymać więcej miejsc niż większe
  2. stosunek liczby ludności do liczby miejsc wzrasta wraz ze wzrostem liczby ludności, przed zaokrągleniem do liczby całkowitej

Oznacza to, że podział miejsc w Parlamencie Europejskim musi odzwierciedlać zmiany demograficzne w państwach członkowskich UE.

Więcej informacji

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (13.06.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Ścieżka proceduralna (Skład Parlamentu Europejskiego 2019-2024)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29

Analiza pogłębiona: Skład Parlamentu Europejskiego

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf

Skład Parlamentu Europejskiego (w skrócie,  31-01-2018)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614687

Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audio: wybory europejskie 2019

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir