17-12-2020: Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie

„Minority SafePack”: Parlament popiera propozycje na rzecz różnorodności w UE

 

 
Konieczność przeciwdziałania językowemu i kulturowemu ubożeniu
Wsparcie UE dla różnorodności, języków mniejszości i wielojęzyczności
Nacisk na edukację, kulturę, służbę publiczną, fundusze unijne i wsparcie państwowe
Posłowie wezwali w czwartek Komisję do podjęcia działań w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, której celem jest zwiększenie kulturowej i językowej różnorodności w UE.
W rezolucji przyjętej 524 głosami, przy 67 głosach sprzeciwu i 103 wstrzymujących się, Parlament zaznacza, że mniejszości narodowe i językowe w UE mierzą się z asymilacją, co skutkuje językowym i kulturowym zubożeniem. Parlament wzywa Komisję do przyjęcia rozwiązań prawnych, które pomogą rozwiązać ten problem, jednocześnie wyrażając swoje poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie”.

Ochrona języków mniejszości i wielojęzyczności

Przyznając, że to rządy UE są odpowiedzialne za ochronę praw mniejszości, posłowie ponawiają swoje wezwanie do przyjęcia wspólnych minimalnych standardów na poziomie UE. Dodają, że języki regionalne muszą być promowane, a prawa językowe chronione w przypadku państw z więcej niż jednym językiem oficjalnym. Mniejszościom językowym należy się ochrona w ramach praw podstawowych.

Propozycje Minority SafePack

Pomimo generalnej dobrej oceny współżycia różnych społeczności w wielu krajach UE, Unia musi kontynuować swoje wsparcie dla przedsięwzięć na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Potrzeba pozytywnych działań w zakresie edukacji, kultury i służby publicznej oraz planu ochrony niektórych języków mniejszości. Europejska Inicjatywa Obywatelska chce powołania do życia centrum różnorodności językowej.

Ponadto Parlament:

wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą zbrodni nienawiści i przestępstw mowy nienawiści wymierzonych w osoby przynależące do grup mniejszościowych;
zaproponował rozwiązania mające pomóc wszystkim organizatorom działalności kulturalnej;
przyznał, że mniejszości pozbawione są często własnych wszechstronnych serwisów informacyjnych i wezwał Komisję do działań na rzecz ich wsparcia;
podkreślił, że kwestie języków mniejszości muszą w przyszłości być brane pod uwagę przy tworzeniu regulacji dotyczących mediów i treści oraz przy wprowadzaniu przepisów o blokowaniu geograficznym i prawach autorskich; oraz
przyznał, że duży odsetek osób bezpaństwowych w UE należy do mniejszości narodowych i językowych.

Kolejne kroki

Komisja Europejska ma sześć miesięcy na zaproponowanie działań dotyczących pakietu Minoroty SafePack lub na przedstawienie powodów ich niepodjęcia. Europejska inicjatywa obywatelska wyszła z propozycją dziewięciu projektów legislacyjnych w różnych obszarach, każdy z ma zostać zweryfikowany i oceniony osobno.

Kontekst

Ochrona osób należących do grup mniejszościowych jest główną wartością UE, a artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej zapewnia o czuwaniu nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. Parlament wzywa Komisję do działań spójnych z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest instrumentem demokratycznej partycypacji. W przypadku zebrania ponad miliona podpisów w co najmniej siedmiu krajach członkowskich, Komisja Europejska zobowiązana jest podjąć działania. Podczas ostatniego wspólnego wysłuchania publicznego, w formie online, organizatorzy inicjatywy Minority SafePack przedstawili swoje propozycje.

 

Więcej informacji
Przyjęty tekst (17.12.2020)
Procedura [EN]
Strona Komisji poświęcona inicjatywie Minority SafePack
Propozycje w ramach Pakietu bezpieczeństwa dla mniejszości [EN]
Podsumowanie najistotniejszych publikacji Parlamentu [EN]
Noty tematyczne o Unii Europejskiej: Europejska inicjatywa obywatelska
Zdjęcia, video i materiały audio do bezpłatnego wykorzystania
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna