17-12-2020: Polityka azylowa: większa solidarność państw członkowskich i fundusze dla krajów pierwszej linii

Plenary session  LIBE

Polityka azylowa: większa solidarność państw członkowskich i fundusze dla krajów pierwszej linii

 

Obecne przepisy nie zapewniają równego rozłożenia odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi
Kraje pierwszej linii są nieproporcjonalnie obciążone rejestracją i przyjmowaniem osób ubiegających się o azyl
Potrzeba więcej środków na organizację sprawnych i sprawiedliwych powrotów tych, którzy nie otrzymują prawa pobytu
Obecnie obowiązujące przepisy nie zapewniają sprawiedliwego podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, jak również nie umożliwiają dostępu do sprawnych procedur, ubolewają posłowie.
Zdaniem posłów rozporządzenie Dublin III z 2013 nakłada „nieproporcjonalną odpowiedzialność na mniejszość państw członkowskich, szczególnie w przypadku okresów z dużą ilością przybywających”.

Rezolucja przyjęta na sesji plenarnej ocenia przepisy określające, które państwa członkowskie odpowiedzialne są za przyjmowanie wniosków o azyl. Posłowie chcą przyjęcia mechanizmu funkcjonującego na zasadzie solidarności, tak aby podstawowe prawo do azylu w UE było przestrzegane, a odpowiedzialność za nie rozłożona proporcjonalnie na państwa członkowskie. Tekst rezolucji został przyjęty 448 głosami. 98 posłów było przeciw, 149 wstrzymało się od głosu.

Parlament nawołuje do przyjęcia bardziej sprawiedliwych zasad, podkreślając, że kryteria określające, który kraj jest odpowiedzialny, są stosowane niewłaściwie – szczególnie nadużywane jest kryterium „kraju pierwszego przekroczenia granicy”. Takie rozwiązanie powoduje presję na kraje takie jak Grecja, Włochy, Malta, Cypr, czy Hiszpania.

Posłowie wyrażają ubolewanie, że Rada, w przeciwieństwie do Parlamentu, nie przyjęła stanowiska w sprawie propozycji reformy rozporządzenia dublińskiego z 2016 roku, sprawiając, że Unia Europejska pozostała z „zasadami, które okazały się nieskuteczne” w przypadku zarządzania dużą ilością osób starających się o azyl. Przyjmowane ad hoc porozumienia nie mogą zastąpić ujednoliconego i zrównoważonego wspólnego europejskiego systemu azylowego. Posłowie domagają się, aby na wsparcie dla krajów pierwszej linii zostało przyznanych więcej funduszy do czasu zreformowania rozporządzenia dublińskiego.

Braki i uchybienia w dyrektywie o powrotach

Parlament przyjął drugą rezolucję dotyczącą wdrożenia obecnej dyrektywy o powrotach 512 głosami za, przy 134 głosach przeciwko i 49 wstrzymujących się. Posłowie podkreślają, że „skuteczna polityka powrotów jest jednym z kluczowych elementów dobrze funkcjonującej polityki azylowej i migracyjnej UE”, zauważając, że od 2015 roku liczba decyzji o powrotach spada, mimo że nie można tego jasno powiązać ze spadkiem liczby nieuregulowanych wjazdów.

Parlament odnotowuje, że skuteczność polityki powrotów UE nie powinna być mierzona tylko statystykami. Pod uwagę powinien być brany także jej zrównoważony charakter oraz dbałość przestrzeganie praw podstawowych, zabezpieczeń i gwarancji proceduralnych dotyczących obywateli państw trzecich bez prawa do pozostania w UE.

Posłowie są zdania, że państwa członkowskie powinny do tego zadania przeznaczyć odpowiednią ilość personelu i szkolić odpowiedzialne władze. Jeśli tylko jest taka możliwość, dobrowolne powroty powinny być priorytetyzowane. Posłowie podkreślają także, że małoletni bez opieki nie powinni podlegać polityce powrotu, chyba że jest to działanie dla ich dobra.

Komisja Wolności Obywatelskich zajmuje się obecnie propozycją Komisji Europejskiej z 2018 roku o uzupełnieniu obowiązującej dyrektywy o powrotach.

Więcej informacji
Kroki procedury (Raport o wdrożeniu rozporządzenia dublińskiego) [EN]
Kroki procedury (Raport o wdrożeniu dyrektywy o powrotach) [EN] 
Think tank Parlamentu Europejskiego: Reforma systemu dublińskiego (30.09.2020) [EN]
Parlament gotowy na rozpoczęcie rozmów z rządami UE o reformie systemu azylowego (16.11.2017)
Zdjęcia, video i materiały audio do bezpłatnego wykorzystania
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna