20-07-2020: Wytyczne dla sądów krajowych dotyczące ujawniania informacji poufnych

Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie ochrony informacji poufnych przez sądy krajowe w postępowaniach dotyczących egzekwowania unijnego prawa konkurencji na drodze prywatnoprawnej.

Przyjęcie komunikatu poprzedziły konsultacje publiczne otwarte 29 lipca 2019 r., w których Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o uwagi na temat projektu komunikatu. W wyniku konsultacji Komisja otrzymała uwagi od różnych zainteresowanych stron, które potwierdziły potrzebę dalszych wytycznych dotyczących ujawniania dowodów.

Dyrektywa w sprawie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji ułatwia dochodzenie roszczeń obywatelom i firmom poszkodowanym w wyniku naruszenia unijnych zasad ochrony konkurencji.

Sądy krajowe mogą otrzymywać w takich sprawach wnioski o ujawnienie dowodów zawierających informacje poufne. Dyrektywa w sprawie roszczeń odszkodowawczych zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, by sądy krajowe były uprawnione do nakazania ujawnienia dowodów, w których znajdują się informacje poufne, jeśli roszczenie ma racjonalne przesłanki, wniosek o ujawnienie dotyczy istotnych dowodów i jest proporcjonalny. Jeżeli spełnione są te warunki, i jeśli wprowadzono środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, sądy krajowe mogą nakazać ujawnienie dowodów. Jednocześnie, zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie muszą dopilnować, aby sądy krajowe dysponowały skutecznymi środkami ochrony takich informacji poufnych.

Możliwe są duże różnice między przepisami krajowymi w odniesieniu do dostępu do informacji poufnych i ich ochrony. Bardzo ważne jest, aby sądy krajowe zachowały właściwą równowagę między prawem powoda do dostępu do właściwych informacji a prawem strony do ochrony informacji poufnych.

W celu wsparcia sądów krajowych w realizacji tego zadania Komisja przyjęła komunikat oferujący sądom krajowym praktyczne wskazówki dotyczące wyboru skutecznych środków ochronnych, biorąc pod uwagę między innymi szczególne okoliczności sprawy, rodzaj informacji będących przedmiotem wniosku, zakres ujawnianych informacji, strony i powiązania między nimi, jak również wszelkie obciążenia administracyjne i koszty.

W komunikacie przedstawiono szereg środków (np. utajnianie, kręgi osób zaufanych, powoływanie biegłych, rozprawy przy drzwiach zamkniętych), jakie sądy krajowe mogą, w zależności od swoich ram proceduralnych, przyjąć w celu ochrony informacji poufnych w kontekście wniosków o ujawnienie dowodów w trakcie trwania postępowania i po jego zakończeniu. Opisano w nim także, jak i kiedy takie środki mogłyby być skuteczne.

Komunikat nie jest wiążący dla sądów krajowych i nie zmienia przepisów proceduralnych mających zastosowanie do postępowań cywilnych w różnych państwach członkowskich.

Komunikat we wszystkich językach urzędowych jest dostępny tutaj.

Kontekst

Między lipcem a październikiem 2019 r. Komisja przeprowadziła konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie projektu komunikatu. Przed przyjęciem komunikatu uważnie przeanalizowała wszystkie otrzymane uwagi.

Naruszanie prawa UE dotyczącego konkurencji, np. przez tworzenie karteli lub nadużywanie dominującej pozycji rynkowej, bardzo poważnie szkodzi nie tylko gospodarce jako całości, lecz również poszczególnym przedsiębiorstwom i konsumentom. Mogą one ponieść szkody na przykład ze względu na wyższe ceny lub utracone zyski z powodu zamknięcia dostępu do rynku.

Poszkodowani mają prawo do odszkodowania. Mogą je uzyskać, wnosząc do sądu krajowego roszczenie o odszkodowanie. Dzięki dyrektywie w sprawie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, wdrożonej przez wszystkie państwa członkowskie, poszkodowani wskutek naruszenia zasad konkurencji mogą łatwiej uzyskać odszkodowanie. Więcej informacji na temat roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji można znaleźć tutaj.

Ujawnianie informacji poufnych Pobierz (45.257 kB – PDF)

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna