25-10-2018: Ograniczanie używania antybiotyków w rolnictwie

Plany ograniczania używania antybiotyków w rolnictwie, w celu utrzymania odpornych na leki bakterii z dala od żywności, zostały przyjęte przez Parlament Europejski.

  • Ograniczanie antybiotyków używanych w gospodarstwach aby utrzymać lekoodporne bakterie z dala od żywności
  • Wyselekcjonowane antybiotyki tylko dla ludzi
  • Mechanizmy zachęcania do innowacyjności
  • Importowana żywność zgodna ze standardami UE

Zgodnie z nowymi przepisami, leki weterynaryjne nie mogą w żadnym wypadku służyć poprawie wydajności ani kompensować błędów w hodowli zwierząt.

Przepisy te mają ograniczyć profilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w celach prewencyjnych, w przypadku braku objawów klinicznych, do pojedynczych zwierząt a nie całych ich grup. Leki te mogą być stosowane tylko wtedy, gdy uzasadni to lekarz weterynarii, w przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko zakażenia.

Stosowanie metafilaktyczne (tzn. leczenie grupy zwierząt w przypadku, gdy tylko jedno ma objawy infekcji) powinno być ostatecznością i powinno mieć miejsce dopiero po zdiagnozowaniu przez lekarza weterynarii typu zakażenia i przepisaniu środków przeciwdrobnoustrojowych.

Antybiotyki zarezerwowane dla ludzi

W celu zwalczania odporności na środki przeciwbakteryjne, przepisy umożliwią Komisji Europejskiej wyselekcjonowanie antybiotyków zarezerwowanych wyłącznie do leczenia ludzi.

Import: Przepisy UE wykluczające stosowanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu 

Zgodnie z zaleceniem posłów, importowane środki spożywcze będą musiały spełniać normy UE, a antybiotyki nie mogą być stosowane w celu stymulowania wzrostu zwierząt.

Innowacje

Aby zachęcić do badań nad nowymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi, wprowadzono mechanizmy zachęcające do innowacyjności, dłuższe okresy ochrony dokumentacji technicznej nowych leków i ochrony handlowej innowacyjnych substancji czynnych. Chronione są również znaczne inwestycje dane wygenerowane w celu ulepszenia istniejącego produktu przeciwdrobnoustrojowego lub utrzymania go na rynku.

Porozumienie z ministrami UE przyjęto 583 głosami do 16, przy 20 wstrzymujących się od głosu.

Pasza zawierająca leki

W osobnym głosowaniu, posłowie przyjęli 583 głosami do 31, przy 6 wstrzymujących się od głosu, nowe przepisy o bardziej odpowiedzialnej produkcji, sprzedaży oraz używaniu paszy wzbogaconej o substancje czynne, w celu ograniczania rozprzestrzeniającej się odporności na te substancje. Więcej informacji tutaj.

Tło

Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) wydało ostrzeżenie, że bakterie występujące u ludzi, w żywności i u zwierząt wciąż wykazują odporność na najczęściej stosowane środki przeciwdrobnoustrojowe. Naukowcy twierdzą, że oporność bakterii na cyprofloksacynę, środek o krytycznym znaczeniu w leczeniu zakażeń u ludzi, jest bardzo wysoka przy kampylobakteriozie, co ogranicza możliwości skutecznego leczenia ciężkich zakażeń przenoszonych przez żywność. Wielolekooporne bakterie salmonelli nadal rozprzestrzeniają się w całej Europie.

Więcej informacji

Przyjęty tekst: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Biuro Analiz PE: Leki dla zwierząt http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)628280

Ścieżka proceduralna

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0257(COD)&l=en

Ścieżka proceduralna (pasza z dodatkiem leków)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0255(COD)&l=en

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir