2010-05-21: Agenda cyfrowa – siedem celów

 

Komisja Europejska zaprezentowała cele agendy cyfrowej, która ma przyczynić się do wzrostu gospodarki UE i przynieść korzyści wszystkim grupom społecznym. Określono priorytetowe obszary działania m.in. stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, zwiększenie zaufania do internetu, zapewnienie szybszych łączy oraz wzrost nakładów na badania naukowe i rozwój.

 

Przykładowe korzyści to np. ułatwienia w płatnościach i fakturach elektronicznych oraz szybkie wdrożenie telemedycyny i energooszczędnego oświetlenia. W wymienionych siedmiu obszarach przewiduje się podjęcie w ramach agendy cyfrowej ok. 100 działań, w tym 31 działań o charakterze legislacyjnym. Agenda cyfrowa to pierwsza z siedmiu flagowych inicjatyw realizowanych w ramach strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (zob. IP/10/225).

 

Na pierwszym planie rewolucji cyfrowej musimy postawić interes obywateli i przedsiębiorców europejskich i w ten sposób optymalnie wykorzystać potencjał zawarty w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego – powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za realizację agendy cyfrowej. – Przedstawiona ambitna strategia wyraźnie pokazuje, na czym musimy skupić nasze wysiłki w nadchodzących latach. Do pełnego wykorzystania potencjału związanego z cyfrową przyszłością Europy potrzebujemy całkowitego zaangażowania państw członkowskich, sektora TIK i innych kluczowych podmiotów gospodarczych.

 

Siedem celów

 

Nowy jednolity rynek przyniesie korzyści wynikające z epoki cyfrowej

 

Obywatele powinni mieć możliwość korzystania z usług handlowych i kulturalno-rozrywkowych w wymiarze transgranicznym. Jednakże rynki usług internetowych w UE są nadal podzielone barierami, które utrudniają dostęp do paneuropejskich usług telekomunikacyjnych oraz usług i treści cyfrowych.

 

Liczba pobieranych plików muzycznych jest obecnie cztery razy wyższa w USA niż w UE z uwagi na brak legalnych ofert i fragmentację rynków. Intencją Komisji jest otwarcie dostępu do legalnych treści w internecie poprzez uproszczenie procesu udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i wydawania licencji transgranicznych. Inne działania obejmują ułatwienia w zakresie dokonywania płatności elektronicznych i fakturowania oraz uproszczenie rozstrzygania sporów w środowisku internetowym.  

 

Poprawa w zakresie tworzenia standardów TIK oraz interoperacyjności

 

Do uruchomienia ludzkiej kreatywności, innowacyjności i wspólnego działania potrzebujemy produktów i usług TIK, które są otwarte i interoperacyjne.

 

Zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa

 

Europejczycy nie będą korzystać z technologii, której nie ufają, gdyż muszą czuć się w sieci pewnie i bezpiecznie. Lepsza koordynacja reakcji Europy na ataki cybernetyczne oraz wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych stanowią częściowe rozwiązanie problemu. Planowane działania mogą również zobowiązać operatorów stron internetowych do informowania swoich użytkowników o naruszeniach mających wpływ na bezpieczeństwo ich danych osobowych.

 

Zwiększenie dostępu Europejczyków do szybkiego i bardzo szybkiego internetu

 

Celem na rok 2020 jest zapewnienie wszystkim obywatelom europejskim internetu o szybkości 30 Mb/s lub większej, przy czym połowa europejskich gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s. Obecnie jedynie 1 proc. Europejczyków korzysta z internetu w oparciu o szybkie sieci światłowodowe, w porównaniu z 12 proc. Japończyków i 15 proc. mieszkańców Korei Południowej (zob. tabela poniżej).  Bardzo szybki internet jest niezbędny dla zapewnienia silnego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu oraz dla zapewnienia obywatelom dostępu do pożądanych przez nich treści i usług. Komisji zbada, między innymi, w jaki sposób przyciągać inwestycje w łącza szerokopasmowe dzięki mechanizmom wsparcia jakości kredytowej, a także przedstawi wytyczne dotyczące pobudzania inwestycji w sieci światłowodowe.

 

Pobudzanie pionierskich badań i innowacji w sektorze TIK

 

Europa musi więcej inwestować w badania i rozwój oraz sprawić, by nasze najlepsze pomysły trafiały na rynek. Agenda ma na celu, między innymi, pobudzenie inwestycji prywatnych za pomocą europejskich funduszy regionalnych oraz zwiększenie nakładów UE na badania, dzięki czemu Europa będzie mogła dotrzymać kroku swoim konkurentom, a nawet ich wyprzedzić. Unijne inwestycje w badania w sektorze TIK wynoszą mniej niż połowę tego, co przeznacza USA (37 miliardów euro w stosunku do 88 miliardów euro w roku 2007). 

 

Zapewnienie wszystkim Europejczykom umiejętności informatycznych oraz dostępności usług internetowych

 

Podczas gdy ponad połowa Europejczyków (250 milionów osób) używa internetu na co dzień, 30 proc. nigdy z niego nie korzystało. Każdy obywatel, starszy i młodszy, niezależnie od swojej pozycji społecznej, ma prawo do wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w dobie epoki cyfrowej, ponieważ usługi handlowe, publiczne, socjalne i zdrowotne, a także edukacja i życie polityczne są w coraz większym stopniu przenoszone do sieci.

 

Uwolnienie potencjału TIK z korzyścią dla społeczeństwa

 

Potrzebne są inwestycje w inteligentne zastosowanie technologii i wykorzystanie informacji do poszukiwania rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii, pomoc starszym obywatelom, wsparcie pacjentów oraz polepszenie dostępu do sieci dla osób niepełnosprawnych. Jednym z celów jest zapewnienie pacjentom do 2015 r. możliwości dostępu do ich danych medycznych przez internet z każdego miejsca pobytu w UE. Agenda przyczyni się również do promowania energooszczędnych technologii TIK, takich jak oświetlenie półprzewodnikowe (SSL), zużywających o 70 proc. mniej energii od standardowych systemów oświetleniowych.

 

Opracowanie strategii cyfrowej dla Europy

 

Największym wyzwaniem jest zapewnienie szybkiego przyjęcia i wdrożenia środków niezbędnych do realizacji powyższych celów. Liczna grupa komisarzy będzie współpracować z instytucjami UE oraz zainteresowanymi stronami, aby agenda cyfrowa stała się rzeczywistością.

 

Kontekst

 

Pakiet prasowy dotyczący agendy cyfrowej dostępny jest pod adresem:

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

 

Materiały audiowizualne dostępne są pod adresem:

 

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

 

Zob. również MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200.

 

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna