2010-01-01: Hiszpańskie przewodnictwo w Unii Europejskiej

Hiszpania będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2010 r. Środowisko naturalne, spójność gospodarcza i społeczna, wejście w życie traktatu lizbońskiego – podejmując te krótko- i długoterminowe wyzwania, hiszpańska prezydencja UE będzie mogła liczyć na energię i zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych. Takie jest przesłanie wicepremiera rządu hiszpańskiego i ministra polityki terytorialnej Manuela Chavesa Gonzáleza, który przedstawia nam priorytetowe dla jego rządu kwestie europejskie na pierwszą połowę 2010 r.

Kryzys gospodarczy i traktat lizboński – Hiszpania będzie sprawować przewodnictwo w Radzie UE w ważkim dla Europy momencie. Jakie cele stawia sobie prezydencja hiszpańska, zważywszy na ogromne znaczenie tych dwóch ważnych kwestii?

Manuel Chaves González: Rzeczywiście są to dwa priorytetowe kierunki działań w okresie naszego przewodnictwa w Radzie. Z jednej strony chodzi o wdrożenie traktatu lizbońskiego, który wszystkim obywatelom europejskim przyznaje nowe, szersze prawa społeczne, a z drugiej – o to, by Europa przyczyniła się do jak najszybszego i trwałego ożywienia gospodarki światowej.

Wejście w życie traktatu lizbońskiego w okresie naszej prezydencji może stać się impulsem dla Unii, okazją, by z impetem przeobraziła się ona w nową Europę XXI wieku. Ponadto traktat stanowi znaczny postęp w kierunku bardziej zjednoczonej Europy, który przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań Unii o charakterze jakościowym i ilościowym, mających na celu przezwyciężenie kryzysu.

Będzie to faktycznie jednym z założeń inicjatyw gospodarczych przewidzianych w naszym programie, gdyż jedynie skoordynowane działania umożliwią nam znalezienie rozwiązań prowadzących do trwałego ożywienia gospodarczego. Europie potrzeba zdecydowanej i spójnej odpowiedzi na obecny kryzys. Żeby ją znaleźć, musimy wdrożyć model sprawiedliwego i bardziej zrównoważonego wzrostu w jego trzech aspektach: gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Z tego też powodu musimy stworzyć klimat sprzyjający przeobrażeniom strukturalnym i postawić na model wzrostu opierający się na zasadach zrównoważonego rozwoju, na wiedzy i innowacji, model służący tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości.

Komitet Regionów reprezentuje społeczności lokalne i regionalne Europy. Czy może Pan przytoczyć przykłady konkretnej współpracy, którą prezydencja hiszpańska ma zamiar podjąć z samorządami lokalnymi i regionalnymi?

Przede wszystkim pragnąłbym podkreślić niezwykłe wysiłki, które Komitet Regionów, jako rzecznik władz lokalnych i regionalnych, podjął w ramach procesu opracowania polityki i aktów prawnych Unii Europejskiej. Regiony i miasta mają do odegrania ważną rolę w tworzeniu bardziej spójnej Unii Europejskiej, w przybliżaniu obywatelom Europy, jej polityki i procedur.

Dlatego też w okresie naszego przewodnictwa w Radzie UE będziemy zachęcać do stosowania zasad wielopoziomowego sprawowania rządów w Unii. W tym celu stworzymy fora spotkań i fora robocze z różnymi partnerami, jak na przykład z Komitetem Regionów, z myślą o wprowadzeniu mechanizmów umożliwiających reagowanie w sposób uzgodniony między różnymi poziomami sprawowania rządów w Europie Będziemy się starać lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli i poczynić postępy w zakresie współpracy światowej. Wydaje mi się, że Hiszpania, która czerpie z ponadtrzydziestoletniego doświadczenia współpracy między administracją państwową, wspólnotami autonomicznymi i jednostkami administracji lokalnej, ma wiele do wniesienia w tej dziedzinie.

Z tego powodu w okresie naszego przewodnictwa mamy zamiar zachęcać do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie inicjatyw podejmowanych w państwach członkowskich, skupiając się na roli, którą mogą odegrać władze lokalne i regionalne, na przykład w działaniach prowadzących do ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Hiszpania jest doskonałym przykładem skutecznego wdrażania europejskiej polityki regionalnej. Czy sukces ten można przypisać rzeczywistemu zastosowaniu systemu wielopoziomowego sprawowania rządów obejmującego Komisję Europejską, rząd hiszpański oraz regiony bądź wspólnoty autonomiczne?

Jak już powiedziałem, Hiszpania jest przekonana o istotnym znaczeniu samorządów lokalnych i regionalnych dla tworzenia bardziej spójnej Europy. Jako państwo odpowiadamy na potrzeby obywateli, prowadząc politykę współpracy pomiędzy różnymi szczeblami władzy.

Sądzę, że właśnie ta wszechstronna współpraca pomiędzy Komisją Europejską, państwem i wspólnotami autonomicznymi była jednym z czynników, które przyczyniły się do skutecznej realizacji europejskiej polityki regionalnej w Hiszpanii. Hiszpania wierzy w taką wszechstronną współpracę. Zresztą w ciągu ostatnich dziesięcioleci bardzo zmieniła się nasza sytuacja w tej dziedzinie, gdyż jesteśmy przekonani, że solidarny i obejmujący wszystkich rozwój społeczno-gospodarczy zależy od rzeczywistego udziału regionów i samorządów lokalnych. Dobrym tego przykładem jest rola, jaką europejska polityka spójności i fundusze strukturalne spełniły w społeczno-gospodarczym rozwoju regionów europejskich, łącząc wzrost gospodarczy, równowagę pomiędzy różnymi obszarami i spójność społeczną.

Źródło: Komitet Regionów
 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna