2010-03-01: Jak chronić lasy?

 

Komisja Europejska rozpoczyna debatę publiczną na temat ochrony europejskich lasów przed skutkami zmiany klimatu. Od 1 marca na stronie internetowej Twój głos w Europie można wpisywać swoje opinie i sugestie dotyczące przyjętej właśnie przez KE zielonej księgi, w której zawarto propozycje działań UE na rzecz ochrony europejskich lasów.   

 

Komentarze uzyskane od społeczeństwa, państw członkowskich, instytucji UE i innych zainteresowanych stron pomogą Komisji w ustaleniu, czy niezbędne jest podjęcie dodatkowych działań na poziomie UE w zakresie ochrony zasobów leśnych.

 

Lasy Europy są cennym zasobem. Musimy chronić je przed szkodliwymi skutkami zmiany klimatu i utratą różnorodności biologicznej – powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik. – Lasy pełnią wiele funkcji o znaczeniu społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Oznacza to, że stawka jest wysoka. Musimy zbadać, w jaki sposób działania na szczeblu europejskim mogą uzupełnić środki krajowe mające na celu ochronę lasów i zapewnienie wiarygodnych, spójnych i aktualnych informacji o lasach.

 

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard dodała, że lasy "odegrają bardzo ważną rolę w dążeniu do ograniczenia ocieplenia o maksymalnie 2 stopnie Celsjusza". –   Lasy Europy są w stanie pełnić wszystkie właściwe im funkcje jest niezbędną częścią unijnej strategii klimatycznej. Obecna debata jest bardzo aktualna – cieszę się z jej rozpoczęcia. Otrzymane odpowiedzi pomogą nam w opracowaniu skutecznej polityki unijnej związanej z klimatem i lasami – dodała komisarz.

 

Treść i cele zielonej księgi

 

W zielonej księdze opisano główne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć lasy Europy. Przedstawiono w niej istniejące systemy informacji o lasach oraz dostępne instrumenty ochrony lasów, a także postawiono szereg pytań związanych z opracowaniem możliwych rozwiązań politycznych na przyszłość. Księga stanowi element działań podjętych w następstwie białej księgi dotyczącej adaptacji do zmian klimatu i przyjętej przez Komisję w kwietniu 2009 r.

 

Prowadzenie polityki leśnej leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, dlatego debata powinna koncentrować się na ustaleniu, w jaki sposób zmiana klimatu wpływa na warunki prowadzenia gospodarki leśnej i ochrony lasów w Europie oraz w którym kierunku powinna rozwijać się polityka UE, by zwiększyć jej zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez państwa członkowskie.

 

Lasy i zmiana klimatu

 

Lasy pełnią różnorodne i wzajemnie powiązane funkcje społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Zapewniają miejsca pracy, dochody i surowce dla sektora przemysłu i na potrzeby energii odnawialnej, chronią glebę, osiedla i infrastrukturę, regulują dostawy wody słodkiej, a także chronią różnorodność biologiczną. Rosnące lasy działają jako pochłaniacze dwutlenku węgla, regulują także pogodę w skali lokalnej i regionalnej.

 

Lasy i obszary zalesione obejmują w UE ok. 176 mln hektarów, czyli ponad 42 proc. jej powierzchni lądowej. Przez ostatnie 60 lat powierzchnia lasów w UE ciągle rosła. Obecnie stanowią one 5 proc. lasów na świecie. W większości lasów w UE zwiększały się zasoby drewna i węgla, co prowadziło do skutecznego usuwania CO2 z atmosfery. Jednak jak wynika z najnowszych informacji, utrata lasów na całym świecie, postępująca głównie w krajach rozwijających się, i inne powiązane zmiany sposobu użytkowania gruntów są przyczyną około 12-15 proc. światowych emisji CO2.

 

W ubiegłym stuleciu średnia temperatura w Europie wzrosła o prawie 1 stopień Celsjusza, zaś najbardziej optymistyczne prognozy przewidują do 2100 r. jej wzrost o 2 stopnie. Naturalna zdolność adaptacyjna ekosystemów nie jest w stanie dotrzymać kroku zachodzącej w szybkim tempie zmianie klimatu, która powodowana jest działalnością człowieka. Całe regiony staną się zatem mniej lub bardziej odpowiednie dla niektórych typów lasów, co pociągnie za sobą zmianę w naturalnym rozmieszczeniu gatunków drzew i spowoduje zmiany wzrostu obecnych drzewostanów. Ekstremalne zjawiska (huragany, pożary lasów, susze i fale upałów) będą występować znacznie częściej, zaś ich skutki będą dotkliwsze – stanowi to dodatkowe obciążenie lasów.

 

Dalsze kroki

 

Konsultacja społeczna na temat zielonej księgi prowadzona będzie od 1 marca do 31 lipca 2010 r. na stronie internetowej Twój głos w Europie. W ramach konsultacji Komisja zorganizuje 3 czerwca w Brukseli, podczas Zielonego Tygodnia, warsztaty i spotkanie zainteresowanych stron. Dyskusje nad zieloną księgą prowadzone będą także na konferencji dotyczącej ochrony lasów, którą zorganizuje prezydencja hiszpańska w Valsain w dniach 6-7 kwietnia.

 

Komisja opublikuje wkład zainteresowanych stron na portalu Europa i przedstawi swoją opinię na temat najważniejszych wyników konsultacji.

 

Źródło: Komisja Europejska

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna