2010-06-24: KE o magazynach gazu w Polsce

 

Komisja Europejska wyraziła zgodę, na mocy unijnych regulacji dotyczących pomocy państwa, na przyznanie dotacji państwowych w wysokości 390 mln euro na budowę lub zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu w Polsce. Jego magazynowanie zwiększa bezpieczeństwo dostaw i pozwala krajom reagować na przerwy w dostawach lub sezonowe zmiany konsumpcji.

 

Przedstawione projekty, które są otwarte dla wszystkich podmiotów na określonych warunkach, są zgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa.

 

Dzięki temu projektowi Polska zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu z korzyścią dla swoich obywateli, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, ponieważ magazyny gazu zostaną udostępnione wszystkim konkurentom na polskim rynku – oświadczył komisarz ds. konkurencji Joaquín Almunia.

 

W listopadzie 2009 r. polskie władze zgłosiły Komisji zamiar przyznania pomocy państwa w wysokości 1,539 mld złotych polskich (ok. 390 mln euro) przedsiębiorstwu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na wykonanie czterech projektów mających na celu zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu w Strachocinie na Podkarpaciu i Wierzchowicach na Śląsku, w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem oraz budowę nowego podziemnego magazynu gazu w Kosakowie na wybrzeżu Bałtyku. PGNiG, będące spółką stanowiącą własność państwa, jest największym podmiotem na rynku gazu w Polsce.

 

Zakończenia projektu, który zwiększy pojemność magazynowania w Polsce z 1,6 mld m³ do 2,6 mld m³, oczekuje się w 2015 r. Będzie to wartość bliższa obecnej średniej pojemności rezerw w UE, która wynosi 14 proc. rocznego popytu.

 

Komisja oparła swoją ocenę wpływu na konkurencję na pozytywnych skutkach projektu dla polepszenia bezpieczeństwa dostaw w Polsce oraz UE. Kwota pomocy odpowiada potrzebom finansowym i niskiej atrakcyjności finansowej projektów.

 

Projekty zwiększą całkowitą dostępną pojemność magazynową w Polsce, a zatem ułatwią wszystkim podmiotom na rynku, nie tylko beneficjentowi pomocy, zapewnienie rezerw obowiązkowych.

 

Dodatkowe informacje

 

Bezpieczeństwo dostaw gazu jest celem dyrektywy Rady 2004/67/WE, a zwiększenie pojemności magazynowej gazu jest jednym z przewidzianych w dyrektywie instrumentów służących osiągnięciu tego celu. Obecnie 21 państw członkowskich wykorzystuje magazynowanie gazu do zachowania bezpieczeństwa dostaw.

 

Cztery projekty dotyczące magazynowania gazu wymieniono w polskim Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 jako kwalifikujące się do finansowania ze środków UE na wniosek strony polskiej. Lokalizacje największych magazynów: Wierzchowice i Kosakowo zawarto w wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych określonych przez Parlament Europejski i Radę od 2006 r.

 

Planowane magazyny stanowią uzupełnienie pozostałych instrumentów polityki wykorzystywanych w Polsce, takich jak zróżnicowanie źródeł i mieszanek, elastyczności produkcji i importu, umów przerywalnych lub transgranicznych planów w zakresie pojemności, które przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego unijnego celu w zakresie bezpieczeństwa dostaw.

 

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona w rejestrze pomocy państwa umieszczonym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod numerem sprawy N 660/2009, po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z zapewnieniem poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie i w Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym internetowym biuletynie pomocy państwa (State Aid Weekly e-News).

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna