2009-04-08: Komisja zwalcza opóźnienia w płatnościach

IP/09/552 
Bruksela, 8 kwietnia 2009 r.

Komisja zwalcza opóźnienia w płatnościach

Pomimo pewnych postępów poczynionych w ostatnich latach, nadal zdarzają się opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami publicznymi. Stanowi to przeszkodę dla rozwoju przedsiębiorstw i prowadzi do bankructwa dotąd rentownych firm, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.  Niestety dotychczasowy sposób regulowania płatności przez władze publiczne nie jest zawsze godny pochwały. Ze względu na obecny kryzys niektóre państwa członkowskie zajęły się tym problemem na poziomie krajowym.

Mając na względzie program Small Business Act Komisja proponuje obecnie nową strategię polityczną, aby zapobiec opóźnieniom w płatnościach oraz chce wprowadzić zasadnicze zmiany w dyrektywie dotyczącej opóźnień w płatnościach z 2000 r.  Komisja sugeruje, że władze publiczne powinny stanowić przykład dla innych i z zasady uiszczać płatności w czasie 30 dni. Jednocześnie Komisja zobowiązuje się do przyspieszenia płatności za towary i usługi, aby w pełni przestrzegać wyznaczonych terminów, a w wielu przypadkach nawet je skracać, by były one krótsze od terminu obowiązującego prawnie.
Wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę w zakresie przedsiębiorstw i przemysłu, powiedział:

„Opóźnienia w płatnościach w przypadku władz publicznych nie mogą być dłużej tolerowane. Obecny wniosek stanowi ważny impuls do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego poprzez pomoc w uniknięciu kolejnych bankructw oraz wspomaganie przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w długim okresie.”

Proponowane zmiany odzwierciedlają znaczenie terminowego dokonywania płatności dla przedsiębiorstw, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw: 
  • Władze publiczne powinny z reguły dokonywać płatności w okresie 30 dni, w innym przypadku będą musiały uiścić odsetki, rekompensatę kosztów odzyskiwania należności lub zryczałtowaną rekompensatę wynoszącą 5 % należnej kwoty, co będzie obowiązywać od pierwszego dnia zwłoki.  W odpowiednio uzasadnionych przypadkach terminy płatności mogą być dłuższe.
  • W stosunkach pomiędzy przedsiębiorstwami będzie przestrzegana zasada swobody zawierania umów, jednak w razie zwłoki przedsiębiorstwa będą miały prawo do roszczenia odsetek za opóźnienie w płatności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
  • Zaostrza się zasady dotyczące rażąco nieuczciwych umów.
Niniejszy wniosek ma na celu poprawę przepływów pieniężnych w europejskich przedsiębiorstwach, co ma szczególne znaczenie w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Wniosek ten ma również przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zniesienie barier dla transgranicznych transakcji handlowych.
W tym celu wprowadzone zostaną mechanizmy umożliwiające wierzycielom pełne i skuteczne egzekwowanie ich praw w przypadku opóźnień w płatnościach oraz środki skutecznie zniechęcające administracje publiczne do przekraczania terminów płatności.
Dalsze informacje:
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/
late_payments/index.htm

Small Business Act
 


 

 

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir