2010-07-02: Nadzór nad finansami

 

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie mechanizmu skuteczniejszego nadzoru polityk fiskalnych, makroekonomicznych oraz reform strukturalnych. Wraz z nadzorem opartym na tzw. "Europejskim Semestrze" wprowadzona zostanie możliwość zastosowania sankcji, które będą zapobiegać lub wprowadzać korekty w przypadkach mogących podważyć finansową stabilność UE oraz strefy euro. Wzmocniony zostanie także Pakt Stabilności i Wzrostu, ze szczególnym naciskiem na dług publiczny i deficyt budżetowy.

 

Wzmocnienie zarządzania ekonomicznego w UE jest konieczne. Pomimo iż UE posiada szereg instrumentów służących koordynacji polityki ekonomicznej, kryzys unaocznił, iż nie były one w pełni wykorzystywane, a w obecnie funkcjonującym systemie zarządzania występują istotne luki – ocenia przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barosso.  

 

Dlatego właśnie Komisja Europejska przedstawia ambitne propozycje, które pozwolą osiągnąć konkretny postęp. Poprzez "Europejski Semestr" zamierza wprowadzić większą spójność w ramach europejskiego monitoringu.

 

Konieczna jest większa spójność, większa koordynacja oraz możliwość wglądu w proces planowania budżetowego w krajach członkowskich, a także w krajowe plany reform, co zapewni finansową stabilność UE, pomoże osiągnąć wzrost gospodarczy oraz podnieść poziom zatrudnienia, zgodnie z celami strategii "Europa 2020" – wyjaśnia komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn.

 

Jego zdaniem UE potrzebuje silniejszej koordynacji, z kolei możliwość zastosowania sankcji przyczyni się to odbudowy zaufania.

 

Proponowany zestaw instrumentów opiera się na trzech fundamentach. Pierwszy z nich zakłada synchronizację unijnego nadzoru z procedurami budżetów narodowych w ramach "Europejskiego Semestru". Państwa członkowskie UE zobowiązane będą do równoczesnego przedstawiania Paktów Stabilizacji i Konwergencji oraz Narodowych Programów Reform. Ułatwi to bardziej zintegrowaną i bardziej skuteczną  koordynację ex-ante na szczeblu europejskim. W drugiej połowie roku przegląd ten będzie stanowił podstawę przy planowaniu budżetów krajowych na kolejny rok.

 

Pakt Stabilności i Wzrostu powinien zostać wzmocniony poprzez narzędzia prewencyjne i korygujące. Komisja Europejska proponuje wymóg szybszego osiągania równowagi budżetowej, z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa w postaci 3-procentowego deficytu w przypadku państw o wysokim długu lub ryzykiem wzrostu długu. Kryteria dotyczące zmniejszania długu powinny być stosowane efektywnie poprzez jasne cele zakładające satysfakcjonujące postępy w redukcji długu.

 

Po drugie, poza nadzorem budżetowego, Komisja Europejska proponuje, by zająć się makroekonomicznymi różnicami pomiędzy państwami członkowskimi, które powodują osłabienie wewnętrznej spójności UE, a w szczególności strefy euro. System wczesnego wykrywania przyczyni się do zmniejszania tych rozbieżności.

 

Po trzecie, europejski system nadzoru nad reformami strukturalnymi w państwach członkowskich powinien przyczynić się do osiągnięcia celów zapisanych w strategii "Europa 2020", która zakłada bardziej zrównoważony, przyjazny środowisku naturalnemu rozwój. Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca br. rozwój ten powinien być budowany na wiedzy i przyczyniać się do wzrostu zatrudnienia.

 

Komisja Europejska zachęca Radę ECOFIN (Rada ministrów do spraw gospodarczych i finansowych), aby 13 lipca potwierdziła ustanowienie nowego systemu nadzoru w formie "Europejskiego Semestru" od stycznia 2011 roku oraz by udzieliła zgody na przegląd Kodeksu Postępowania w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu. Komisja Europejska przedstawi propozycje legislacyjne w tej sprawie do końca września br.  

 

Link do komunikatu:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010-06-30-enhancing_economic_policy_coordination_en.htm

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna