2010-07-01: Przegląd dyrektywy o usługach

 

Ruszyły ogólnoeuropejskie konsultacje dotyczące adaptacji dyrektywy o usługach do prawa krajowego. Po raz pierwszy w tym celu zastosowano tzw. procedurę wzajemnej oceny. Dyrektywa o usługach zobowiązuje państwa UE do usunięcia nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych przeszkód natury prawnej lub administracyjnej, utrudniających otwieranie działalności gospodarczej lub transgraniczne świadczenie usług w Unii.

 

Termin transpozycji dyrektywy o usługach do prawa krajowego minął z końcem grudnia 2009 r. Od stycznia br. wszystkie państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską uczestniczą w procesie wzajemnej oceny, która obejmuje niektóre aspekty ich prawa krajowego mające zastosowanie do usługodawców.

 

Ta nowatorska metoda pracy, określana jako „procedura wzajemnej oceny”, została przewidziana w dyrektywie. To właśnie w tym kontekście Komisja Europejska zwraca się do zainteresowanych stron o opinie na temat tych elementów prawa krajowego, które podlegają procedurze wzajemnej oceny i są omawiane przez państwa członkowskie. Konsultacje potrwają do dnia 13 września 2010 r.

 

Sektor usług, który wytwarza około 75 proc. PKB Unii i zapewnia 70 proc. wszystkich miejsc pracy, jest kołem napędzającym gospodarkę UE. Stanowi on jednocześnie jedno z głównych niewykorzystanych źródeł dodatkowego wzrostu i zatrudnienia w UE, zważywszy, że na rynku wewnętrznym nadal istnieje wiele przeszkód w handlu usługami.

 

Celem dyrektywy o usługach jest poprawa funkcjonowania jednolitego rynku usług w drodze ambitnego programu reform administracji i przepisów prawnych, dzięki któremu zostanie uwolniony pełny potencjał sektora. W dyrektywie zobowiązano państwa UE do usunięcia nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych przeszkód natury prawnej lub administracyjnej, utrudniających otwieranie działalności gospodarczej lub transgraniczne świadczenie usług w Unii. Dotyczy ona szerokiego zakresu świadczonych usług i wymogów prawnych, w tym handlu detalicznego, budownictwa, turystyki oraz większości zawodów regulowanych (np. architektów, inżynierów, prawników, księgowych lub geodetów).

 

W ciągu trzyletniego okresu wdrażania dyrektywy wszystkie państwa członkowskie przystąpiły do dogłębnej analizy własnych uregulowań prawnych, tak aby zapewnić ich zgodność z przepisami dyrektywy o usługach. Celem omawianego przeglądu jest ocena uzasadnienia i proporcjonalności istniejących przepisów oraz, w razie potrzeby, ich zmiana lub zniesienie. Proces wdrażania dyrektywy usługowej okazał się dla państw członkowskich szczególnie wymagający, gdyż dotyczy on szerokiego zakresu uregulowań obowiązujących na różnych poziomach administracji.

 

Od początku 2010 r. państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską uczestniczą w procesie wzajemnej oceny szeregu środków krajowych poddanych przeglądowi. Ta nowatorska metoda pracy znana jest jako „procedura wzajemnej oceny”.

 

W ramach tej procedury Komisja zachęca zainteresowane strony, aby dzieliły się swoimi analizami i uwagami na temat środków krajowych, nakładających w dalszym ciągu pewien rodzaj ograniczeń prawnych, które mają wpływ na podejmowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie transgranicznej działalności usługowej. Komisja przekaże wyniki „procedury wzajemnej oceny” Parlamentowi Europejskiemu i Radzie a wnioski z konsultacji – zainteresowanym podmiotom do końca roku.

 

Dokument do dyskusji wraz z kwestionariuszem są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm

 

Informacji udzielają:

Chantal Hughes +32 2 2964450

Carmel Dunne +32 2 2998894

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna