2010-01-11: Ruszyły przesłuchania komisarzy

Rozpoczęły się przesłuchania kandydatów do nowej Komisji Europejskiej. Jako pierwsi na pytania posłów Parlamentu Europejskiego odpowiadali ubiegający się o stanowisko komisarza UE ds. budżetu Janusz Lewandowski oraz Brytyjka Catherine Ashton, która ma pokierować unijną dyplomacją. Pełny skład nowej KE ma zostać zaakceptowany przez europosłów 26 stycznia na specjalnej sesji plenarnej w Brukseli.

Podczas pierwszego dnia przesłuchań posłowie PE mieli w sumie wysłuchać prezentacji oraz zadawać pytania czworgu kandydatom. Równolegle do Lewandowskiego trwało przesłuchanie Ashton, która ma pełnić funkcję wiceprzewodniczącego KE i wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

W późniejszej popołudniowej turze zaplanowano przesłuchania Fina Olli Rehna (kandydat na komisarza ds. ekonomicznych i walutowych) oraz Łotysza Andrisa Piebalgsa (polityka rozwoju).

Proponowany skład nowej komisji José Manuela Barroso znajdziesz  tutaj.

Na przesłuchanie Polaka komisja ds. budżetu zarezerwowała 3 godziny. Lewandowski zaczynął w języku polskim, by po chwili przejść na angielski i w ciągu 8 minut zaprezentować swoje cele jako komisarza. Potem ruszył ponad 2,5 godzinny maraton minutowych pytań europosłów i równie zwięzłych odpowiedzi kandydata.

Na początku Polak przyznał, że jego rola jako strażnika unijnego budżetu będzie dodatkowo skomplikowana ze względu na panującą trudną sytuację gospodarczą. Zadeklarował jednocześnie gotowość pełnej współpracy z PE. – Jestem do dyspozycji Parlamentu Europejskiego, kiedy tylko będzie to konieczne – zapewniał Lewandowski.

Dużo pytań dotyczyło Wspólnej Polityki Rolnej (CAP), jej kosztów i przyszłości. Lewandowski powiedział, że Komisja nie zamierza dążyć do denacjonalizacji polityki rolnej i jednocześnie zaznaczył, że unijne wydatki na CAP systematycznie spadają. – Do niedawna Wspólna Polityka Rolna przekraczała dwie trzecie wydatków unijnego budżetu, tymczasem w 2013 będzie to niewiele ponad 33 proc. – wskazywał.

Jednocześnie Lewandowski przypomniał, że w porównaniu z innymi gospodarkami wydatki z budżetu UE na rolnictwo nie są wysokie – obecnie jest to kwota poniżej 1 proc. wspólnotowego PKB. Jego zdaniem dalsza reforma CAP powinna iść w kierunku większej dobrowolności, gdzie kraje o wyższej kulturze rolniczej wspierają mniej zaawansowane państwa członkowskie.

Lewandowski powiedział jednocześnie, że wielkim wyzwaniem dla unijnego budżetu będzie tzw. fundusz klimatyczny, który ma systematycznie rosnąć do 2020 r. – Na razie wiemy skąd wziąć pieniądze na ten cel w 2011 i 2012 r., ale jak sfinansować go w 2013 r. na razie nie wiadomo – przyznał.

Polak zdecydowanie poparł politykę konkurencyjności prowadzoną przez UE, choć jako osoba związana z polskim Wybrzeżem przyznał, że bywa to bolesne. – Zamykamy [w Poslce] trzy wielkie stocznie, co pewnym stopniu wynika niejako z dostosowania się do wymogów unijnej polityki konkurencji – wskazał Lewandowski.

Kilka razy powracały także pytania o pomysł unijnego podatku finansującego wspólnotowy budżet, który obecnie polega głównie na z składkach państw UE. – Europa nie jest gotowa na europejski podatek, bo mógłby on tylko zniszczyć więzi obywateli z Unią Europejską – powiedział Lewandowski. Jego zdaniem obecnie nie ma potrzeby tworzenia nowych instrumentów do finansowania budżetu.

W czasie przesłuchania pytania Lewandowskiemu zadawali m.in. europosłowie z Polski: Ryszard Czarnecki i Paweł Kowal z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (pytania m.in. o finansowanie polityki zewnętrznej i Partnerstwa Wschodniego), Danuta Hübner i Sidonia Jędrzejewska z Europejskiej Partii Ludowej (pytania m.in. o przyszłość polityki regionalnej i budżet 2011 r.)

Do piątku przesłuchania kandydatów na komisarzy będą odbywały się w Brukseli, zaś w kolejnym tygodniu zostaną przeniesione do Strasburga.

Kalendarz przesłuchań znajdziesz tutaj.

PROCEDURA WYŁANIANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Mandat Komisji Europejskiej, organu wykonawczego Unii Europejskiej, trwa pięć lat. Ponieważ ostatnie „Kolegium komisarzy” zostało mianowane w listopadzie 2004 r., obecnie należy je zastąpić. W tym celu niezbędna jest zgoda Parlamentu.

Skład przyszłej Komisji
Zgodnie z nowym traktatem z Lizbony w skład Komisji Europejskiej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego. Nowa Komisja będzie więc składać się z 27 członków: jednego przewodniczącego i 26 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne obszary polityki.

Przewodniczącemu pomaga wielu wiceprzewodniczących wybranych spośród 26 komisarzy. Nowość wprowadzona na mocy traktatu z Lizbony: jeden z wiceprzewodniczących pełni równocześnie rolę Wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Podwójne zatwierdzanie przez Parlament Europejski
Na mocy art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej zatwierdzanie przez Parlament Europejski odbywa się dwuetapowo: najpierw Parlament Europejski wybiera członka zaproponowanego przez Radę Europejską na przewodniczącego Komisji. Przedłużenie mandatu José Manuela Barroso na drugą kadencję zostało już zatwierdzone przez Parlament Europejski w dniu 16 września br. J.M. Barroso będzie więc przewodniczącym przyszłej Komisji.

Następnie Parlament zatwierdza Komisję jako całość. Celem należytego przygotowania do głosowania Parlament szczegółowo rozpatruje kandydatury komisarzy, zaproponowane wspólnie przez Radę oraz przewodniczącego Barroso i z uwzględnieniem obowiązków, które ten ostatni planuje im przydzielić.

Kryteria oceny
Parlament Europejski dokonuje oceny kandydatów na komisarzy pod kątem ich ogólnych kompetencji, zaangażowania w problematykę europejską oraz indywidualnej niezależności. Oceniana jest również wiedza z zakresu przyszłego przedmiotu działalności oraz zdolności komunikacyjne. Parlament przywiązuje szczególną wagę do równowagi płci. Może on wyrażać swoją opinię na temat przydziału obowiązków przez przewodniczącego-elekta.

Krok po kroku
Procedura zatwierdzania składu KE przez Parlament Europejski jest regulowana Załącznikiem XVII Regulaminu i składa się z następujących etapów:

  • Parlament Europejski otrzymuje życiorysy i oświadczenia majątkowe kandydatów na komisarzy.
  • Parlament przekazuje kandydatom na komisarzy serię pytań pisemnych dotyczących zwłaszcza priorytetów politycznych kandydatów w ich obszarach odpowiedzialności. Pisemne odpowiedzi kandydatów służą za podstawę dla części ustnej – przesłuchań.
  • Każdy kandydat na komisarza jest zapraszany na trzygodzinne przesłuchanie publiczne przed właściwą dla przyznanego mu zakresu obowiązków komisją parlamentarną (lub właściwymi komisjami parlamentarnymi). Przesłuchania te umożliwiają komisjom parlamentarnym lepsze poznanie osobowości kandydatów na komisarzy oraz przeprowadzenie dogłębnej wymiany poglądów na temat priorytetów poszczególnych kandydatów w ich przyszłych dziedzinach kompetencji.
  • Komisje parlamentarne przystępują potem do oceny każdego z kandydatów na komisarzy. Sprawdzają, czy kandydaci na komisarzy posiadają kompetencje niezbędne nie tylko do bycia członkiem Komisji w ogóle, ale także do bycia odpowiedzialnym za konkretny obszar polityki.
  • Wyniki przesłuchań są przekazywane przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i analizowane przez Konferencję Przewodniczących, która składa się z przewodniczącego PE i przewodniczących wszystkich grup politycznych, a także przez Konferencję Przewodniczących Komisji.
  • Przewodniczący Komisji przedstawia całe kolegium kandydatów na komisarzy oraz jego program na posiedzeniu plenarnym Parlamentu, na które zaproszona jest Rada UE. Po prezentacji następuje debata.
  • Na koniec Parlament Europejski przystępuje do głosowania zatwierdzającego Komisję Europejską jako całość. Nowa Komisja może następnie zostać formalnie mianowana przez Radę Europejską stanowiącą kwalifikowaną większością głosów. 

     

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna