2010-07-05: Żeby łatwiej kupować…

 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące umów zawieranych między producentami a konsumentami z różnych krajów UE. Chodzi o ułatwienie transakcji transgranicznych. – Chciałabym, aby polski, niemiecki czy hiszpański konsument prowadząc interesy przez internet z włoskimi, fińskimi czy francuskimi przedsiębiorstwami czuł się tak bezpiecznie, jak w swoim własnym kraju – mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.

 

Umowy leżą u podstaw stosunków między przedsiębiorstwami a konsumentami. Jednolity rynek Unii Europejskiej powstał w oparciu o prawo umów. Jednak przedsiębiorstwa – a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa – napotykają trudności w prowadzeniu sprzedaży transgranicznej, ponieważ muszą przestrzegać różnego prawa umów w każdym z 27 państw członkowskich UE. Jedynie 8 proc. konsumentów dokonuje zakupów przez Internet w innych państwach członkowskich (Tablica wyników dla rynków konsumenckich, wyd. 3.)

 

Ponadto 61 proc. transakcji transgranicznych nie dochodzi do skutku, ponieważ sprzedawcy odmawiają sprzedaży do kraju konsumenta. Wynika to w znacznej mierze z barier prawnych i niepewności prawnej dotyczącej obowiązujących przepisów. Aby zmierzyć się z niektórymi z wymienionych problemów oraz pobudzić potencjał europejskiego jednolitego rynku, Komisja Europejska zaproponowała w strategicznym dokumencie programowym kilka wariantów bardziej spójnego podejścia do prawa umów. Celem jest zagwarantowanie wyższej pewności prawnej dla przedsiębiorców i prostszych przepisów dla konsumentów. Konsultacje publiczne w sprawie dokumentu potrwają do 31 stycznia 2011 r.

 

Chciałabym, aby polski, niemiecki czy hiszpański konsument prowadząc interesy przez internet z włoskimi, fińskimi czy francuskimi przedsiębiorstwami czuł się tak bezpiecznie, jak w swoim własnym kraju.Pragnę również, aby europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa oferowały swoje produkty i usługi konsumentom w innych państwach bez konieczności stawania się ekspertami w zakresie krajowych systemów prawa umów wszystkich pozostałych 26 państw członkowskich – oświadczyła wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Zapraszam konsumentów i przedsiębiorstwa ze wszystkich 27 państw członkowskich do aktywnego udziału w konsultacjach publicznych Komisji.Gospodarka europejska niezaprzeczalnie przechodzi obecnie kryzys.Czas kryzysu to jednak również historyczna okazja do pobudzenia rozwoju gospodarczego przez obniżenie kosztów transakcji transgranicznych.Nadszedł więc moment, aby wykonać krok milowy w kierunku bardziej europejskiego prawa umów.

 

Nagranie wideo oświadczenia Viviane Reding znajdziesz tutaj.

 

Umowy mają ogromne znaczenie dla prowadzenia działalności i sprzedaży na rzecz konsumentów. Formalizują one porozumienie między stronami i mogą obejmować szeroki zakres kwestii, m.in. sprzedaż towarów oraz świadczenie usług, takich jak rezerwacja biletu lotniczego lub uzyskanie pożyczki. Przykładowo na mocy umowy między przedsiębiorcą a konsumentem irlandzki konsument kupuje odtwarzacz plików MP3 od francuskiego sprzedawcy. W tym przypadku irlandzkie prawo umów obowiązywałoby, gdyby francuski sprzedawca stworzył swoją stronę internetową z myślą o irlandzkich konsumentach.

 

Jednolity europejski rynek opiera się na wielu rodzajach umów, które podlegają przepisom różnych systemów krajowego prawa zobowiązań. Współistnienie różnych przepisów w zakresie zobowiązań umownych może prowadzić do dodatkowych kosztów transakcyjnych, większej niepewności prawnej dla przedsiębiorstw i braku zaufania konsumentów.

 

Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, którzy próbują wykorzystywać jednolity rynek UE, stają przed znaczącymi barierami. Koszty transakcyjne (takie jak dostosowanie warunków umownych i polityki handlowej lub uzyskanie tłumaczenia przepisów) oraz niepewność prawna związana z poruszaniem się wśród zagranicznych przepisów w zakresie prawa umów szczególnie utrudnia rozszerzenie działalności w ramach jednolitego rynku małym i średnim przedsiębiorstwom, które stanowią niemal 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w UE.

 

W związku z tym w przyjętej zielonej księdze Komisja przedstawiła różne sposoby zwiększenia spójności prawa umów. Rozważane warianty obejmują m.in.:

 

– Opublikowanie w internecie (niewiążących) wzorcowych zasad dotyczących umów, które można by wykorzystywać na jednolitym rynku europejskim.

 

– Zestaw narzędzi dla unijnych prawodawców (wiążący lub niewiążący), które mogliby wykorzystywać, przyjmując nowe akty prawne, aby zapewnić lepsze i bardziej spójne przepisy.

 

– Zalecenie w sprawie prawa umów, które wzywałoby wszystkiepaństwa członkowskie UE do włączenia europejskiego prawa umów do krajowych systemów prawnych, tym samym naśladując po części przykład Stanów Zjednoczonych, w których 49 z 50 stanów dobrowolnie przyjęło jednolity kodeks handlowy.

 

– Fakultatywne europejskie prawo umów (lub „28. system”), które mogłoby być wybierane przez konsumentów i przedsiębiorstwa jako prawo właściwe dla ich stosunków handlowych. To opcjonalne prawo mogłoby stanowić alternatywę dla obowiązującego prawa umów i byłoby dostępne we wszystkich językach. Mogłoby mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do umów transgranicznych lub zarówno do umów transgranicznych, jak i krajowych. Musiałoby ono gwarantować wysoki poziom ochrony konsumentów i pewność prawną przez cały czas obowiązywania umowy.

 

– Harmonizacja krajowych systemów prawa umów za pomocą dyrektywy UE.

 

– Pełna harmonizacja krajowych systemów prawa umów za pomocą rozporządzenia UE.

 

– Utworzenie europejskiego kodeksu cywilnego, który zastąpiłby wszystkie krajowe przepisy dotyczące umów.

 

 

Kontekst

 

Zgodnie ze strategią „Europa 2020” – ogłoszoną przez przewodniczącego José Manuela Barroso 3 marca 2010 r. (IP/10/225), Komisja stara się obecnie zlikwidować utrudnienia na jednolitym rynku, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Obejmuje to pracę nad ujednoliconymi rozwiązaniami w zakresie umów konsumenckich, europejskimi wzorcowymi klauzulami umownymi oraz działania zmierzające do utworzenia fakultatywnego europejskiego prawa umów. Utworzenie fakultatywnego instrumentu prawa umów jest również jednym z najważniejszych działań w ramach Europejskiej agendy cyfrowej opublikowanej 19 maja 2010 r.

 

Parlament Europejski poparł pomysł fakultatywnego europejskiego prawa umów w rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r. Mario Monti, były komisarz ds. rynku wewnętrznego i konkurencji w swoim sprawozdaniu na temat jednolitego rynku z dnia 9 maja 2010 r. również opisał korzyści, jakie fakultatywny „28. system” przyniósłby konsumentom i przedsiębiorcom.

 

W dniu 12 maja Komisja powołała nową grupę ekspertów, w celu przekształcenia tzw. „ projektu wspólnego systemu odniesienia” – pierwszego projektu europejskiego prawa umów opracowanego w ostatnich latach w ramach programu badawczego UE – w proste, przyjazne operacyjne rozwiązanie dostosowane do potrzeb konsumentów oraz realiów otoczenia biznesu (IP/10/595). Grupa składająca się z ekspertów i praktyków w dziedzinie prawa z całej Europy, spotyka się obecnie raz w miesiącu w Brukseli. Konsultacje techniczne, które dziś się rozpoczęły, pomogą zagwarantować, że grupa omówi najważniejsze problemy w dziedzinie prawa umów, jakie stoją dziś przed konsumentami i przedsiębiorcami.

 

Konsultacje potrwają do 31 stycznia 2011 r. Ich rezultaty pomogą Komisji opracować wnioski do 2012 r.

 

Dodatkowe informacje

 

Przyjęta przez Komisję „Zielona księga w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw" jest dostępna pod adresem:

 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Portal informacyjny na temat wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

 

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

 

Źródło: Komisja Europejska 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna