Unia Europejska


2017-08-16: Ku bardziej sprawiedliwemu łańcuchowi dostaw żywności: Komisja Europejska chce poznać zdanie obywateli

Komisja Europejska rozpoczyna dziś ogólnounijne konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. Komisja zwraca się do rolników, obywateli i innych zainteresowanych stron o wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada, i przedstawienie w nich swoich poglądów na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Istnieją powody, aby przypuszczać, […]

2017-08-16: Polityka spójności przyczynia się do termomodernizacji budynków publicznych w Polsce

94 mln euro z Funduszu Spójności zainwestowano w prace związane z termomodernizacją 187 budynków publicznych należących do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na terenie całego kraju. W budynkach tych, z których niemal połowa znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków, swoje siedziby mają państwowe uczelnie artystyczne. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu stwierdziła: Ten projekt jest […]

2017-08-09: 10 lat od rozpoczęcia kryzysu: powrót do ożywienia gospodarczego dzięki zdecydowanym działaniom UE

Światowy kryzys finansowy rozpoczął się 10 lat temu i doprowadził do największej recesji w sześćdziesięcioletniej historii Unii Europejskiej. Kryzys nie rozpoczął się w Europie, ale instytucje UE i państwa członkowskie musiały zdecydowanie przeciwdziałać jego skutkom i naprawić niedociągnięcia w początkowej fazie tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Zdecydowane działania opłaciły się: gospodarka UE rozwija się już […]

2017-08-02: Europejska wiosna? Według standardowego badania Eurobarometr optymizm wzrasta

Rok po brytyjskim referendum coraz więcej obywateli UE optymistycznie postrzega przyszłość Unii Europejskiej. Również stan gospodarki swojego kraju napawa optymizmem większość Europejczyków. Zaufanie do Unii Europejskiej rośnie – osiąga obecnie szczytową wartość od 2010 r., a poparcie dla euro jest wyższe niż było od 2004 r. Ponadto większość respondentów z jedenastu po raz pierwszy objętych badaniem państw spoza UE postrzega Unię […]

2017-08-01: KE oceni wnioski państw, które chcą przyjąć Europejską Agencję Leków i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Wczoraj, o północy 31 lipca 2017 r., zakończyła się procedura składania wniosków dotyczących przyjęcia dwóch unijnych agencji mających obecnie siedzibę w Wielkiej Brytanii – Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Komisja Europejska oceni teraz obiektywnie wszystkie oferty na podstawie kryteriów określonych przez przewodniczącego Komisji Jeana Claude’a Junckera oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i zatwierdzonych […]

2017-07-31: Mleko, owoce i warzywa dla uczniów w UE

Nowy unijny program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół wejdzie w życie 1 sierpnia – w samą porę, by rozpocząć jego realizację w całej Unii od pierwszego dnia roku szkolnego 2017/2018. Celem programu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Będzie on obejmował rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także specjalny plan edukacyjny, […]

2017-07-27: Bezpieczeństwo: UE wspiera prace mające na celu wymianę informacji, zwalczanie finansowania terroryzmu i ochronę Europejczyków w sieci

UE wspiera prace mające na celu wymianę informacji, zwalczanie finansowania terroryzmu i ochronę Europejczyków w sieci. Chodzi tu o zapobieganie finansowaniu terroryzmu za pośrednictwem nielegalnego handlu dobrami kultury oraz poprawę interoperacyjności systemów informacyjnych UE. Działania te zostały podkreślone w opublikowanym dziś 9. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa. W sprawozdaniu przygotowanym w oparciu […]

2017-07-27: UE inauguruje nowy program humanitarny na rzecz integracji i zakwaterowania uchodźców w Grecji

Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj nową serię projektów wsparcia dla uchodźców w Grecji na kwotę 209 mln euro. Elementem tej inicjatywy jest sztandarowy program „Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych na rzecz integracji i zakwaterowania” (program ESTIA), który ma pomóc uchodźcom i ich rodzinom w opłaceniu zakwaterowania w miastach oraz zapewnić im środki na życie. W porównaniu z […]

2017-07-26: Komisja Europejska podejmuje działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła dziś szereg działań, aby chronić praworządność w Polsce. Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r. Komisja wzywa władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów […]

2017-07-26: Migracja: Rekordowy miesiąc pod względem relokacji z Włoch i Grecji

Komisja przyjęła dziś swoje 14. sprawozdanie z postępów prac w zakresie relokacji wewnątrz UE osób ubiegających się o azyl i przesiedlania uchodźców spoza UE. Dzięki zobowiązaniom i regularnym transferom prawie wszystkich państw członkowskich w czerwcu osiągnięto rekordowy poziom relokacji (ponad 2 tys. osób relokowano z Grecji i prawie 1 tys. osób z Włoch), tak więc […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir