Unia Europejska


08-03-2019: Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019: więcej równości, ale zmiany są zbyt powolne

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja opublikowała dziś sprawozdanie z 2019 r. na temat równości kobiet i mężczyzn w UE. Dobrą wiadomością jest to, że Europa czyni postępy; musimy jednak przyspieszyć zmiany. Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera podjęła działania na wszystkich frontach w celu poprawy warunków życia kobiet w Europie poprzez zwalczanie przemocy wobec kobiet, […]

07-03-2019: Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w marcu

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według […]

07-03-2019: Polityka spójności na lata 2021-2027 – inwestycyjne cele strategiczne dla Polski

Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej zaprezentowali dziś w Warszawie inwestycyjne cele strategiczne dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2021-2027. Polityka spójności UE istotnie przyczyniła się do stabilnego wzrostu PKB, którym Polska cieszy się od […]

07-03-2019: Koncesje na dostarczanie energii wodnej

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia siedmiu państwom członkowskim (Austrii, Francji, Niemcom, Polsce, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonemu Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom – chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. Energia wodna jest największym sektorem energii elektrycznej […]

07-03-2019: Jednolity rynek dla specjalistów

Komisja podjęła dziś kolejne kroki w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko 26 państwom członkowskim. Oczekuje się, że państwa te zapewnią pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych. Tylko dobrze funkcjonujący jednolity rynek może przynieść pełne korzyści obywatelom i przedsiębiorcom w całej Europie. Zgodnie z komunikatem w sprawie jednolitego rynku z dnia 22 listopada 2018 r. Komisja […]

06-03-2019: Europejski program w zakresie migracji

Przed zbliżającym się marcowym szczytem Rady Europejskiej Komisja podsumowuje postępy poczynione w ciągu ostatnich czterech lat oraz wyznacza działania konieczne, by sprostać bezpośrednim i przyszłym wyzwaniom w zakresie migracji. W obliczu najpoważniejszego kryzysu uchodźczego od czasów drugiej wojny światowej Unii udało się doprowadzić do zasadniczej zmiany w zarządzaniu migracją i ochronie granic. UE oferuje ochronę […]

04-03-2019: Komisja realizuje plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Wszystkie 54 działania w ramach planu zainicjowanego w 2015 r. zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności Europy, unowocześnienia jej gospodarki i przemysłu, co z kolei doprowadzi do tworzenia miejsc pracy, ochrony środowiska i trwałego wzrostu gospodarczego. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego […]

01-03-2019: Eurobarometr 90: co Polacy myślą o Unii?

Polacy pozytywnie postrzegają UE, ufają Parlamentowi Europejskiemu i wiedzą na jakich zasadach wybierani są posłowie. Rośnie zadowolenie z funkcjonowania demokracji i biegu spraw w Polsce. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych sądzi, że polskie media publiczne nie są wolne od politycznych nacisków. Komisja Europejska publikuje najnowszy raport Eurobarometr 90 na temat opinii publicznej w krajach UE. Ponad […]

27-02-2019: Komisja Europejska rejestruje inicjatywę obywatelską „Europe CARES – wysokiej jakości edukacja włączająca dla dzieci niepełnosprawnych”

Celem inicjatywy jest zapewnienie: prawa do edukacji włączającej niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Unii Europejskiej. W inicjatywie stwierdzono, że podczas, gdy ponad 70 milionów obywateli UE ma jakąś niepełnosprawność, a 15 milionów dzieci ma specjalne potrzeby edukacyjne wiele z tych osób napotyka ogromne przeszkody utrudniające im korzystanie z …ich praw do wysokiej jakości edukacji włączającej. Dlatego też organizatorzy wzywają Komisję […]

21-02-2019: Oświadczenie komisarz Věry Jourovej z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw

Myślami jestem dziś z wszystkimi tymi dziećmi, kobietami i mężczyznami, którzy pewnego dnia padli ofiarą przestępstwa. W tym dniu ponownie oddaję też cześć Janowi Kuciakowi, który został rok temu zamordowany. Musimy chronić dziennikarzy przed wszelkimi formami zastraszania i ataków. Każdy z nas może stać się ofiarą przestępstwa. Nie wszystkie ofiary jednak zgłaszają takie przypadki: szacujemy, […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir