Unia Europejska


2010-02-10: Parlament Europejski zatwierdził nowy skład Komisji Europejskiej

Podczas sesji plenarnej w dniu 9 lutego 2010 r. w Strasburgu Parlament Europejski zatwierdził nowy skład Komisji Europejskiej, na czele której ponownie stanął José Manuel Barroso. Spośród 697 posłów obecnych na sesji 488 opowiedziało się za przyjęciem kolegium, 137 było przeciw, a 72 wstrzymało się od głosowania. Składające się z przedstawicieli 27 państw członkowskich kolegium komisyjne będzie sprawować swój urząd do 31 października 2014 roku. Polskę będzie reprezentował Janusz Lewandowski, który objął tekę komisarza UE ds. budżetu.

2010-02-10: Nowe logo dla unijnych produktów ekologicznych

Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła zwycięzcę konkursu na logo dla produktów ekologicznych UE. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy około 130.000 osób głosowało online, wybierając z trójki finalistów nowy ekologiczny symbol. Autorem zwycięskiego projektu jest Dusan Milenkovic, student z Niemiec, którego „euro liść” zdobył 63 proc. wszystkich głosów.

2010-02-10: Żywność regionalna? Tak! Ale tylko legalna!

Europe Direct Warmia i Mazury oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Samorządem Województwa organizując między innymi konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”, już od wielu lat promuje i zabiega o zachowanie charakterystycznych dla naszego regionu produktów żywnościowych o specyficznym smaku i wartościach odżywczych.

2010-02-10: Komisja Europejska wzywa operatorów portali społecznościowych do większej troski o bezpieczeństwo dzieci

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez UE, 50 procent europejskich nastolatków podaje w Internecie swoje dane osobowe. Mogą one pozostać tam na zawsze i być powszechnie dostępne. Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Bezpiecznego Internetu Komisja Europejska kieruje apel do nastolatków: „Zastanów się, zanim umieścisz coś w sieci!”

2010-02-04: Najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące sytuacji społecznej

Europejczycy są przeważnie dość zadowoleni ze swojego życia osobistego, natomiast mniej satysfakcjonuje ich sytuacja gospodarcza, usługi użyteczności publicznej i polityka społeczna w kraju zamieszkania – ujawnia opublikowane dziś badanie opinii publicznej. Badanie Eurobarometr dotyczące klimatu społecznego w UE ujawniło także duże różnice między poszczególnymi krajami, przy czym najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji osobistej są z reguły mieszkańcy krajów nordyckich oraz Holandii.

2010-02-04: "Walka z przemocą wobec kobiet – perspektywa europejska" – seminarium w Brukseli 15.03.2010

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego zaprasza na seminarium dla dziennikarzy poświęcone przemocy wobec kobiet. Wezmą w nim udział m.in. hiszpańska minister do spraw równouprawnienia Bibiana Aido, szefowa komisji praw kobiet PE posłanka Eva Britt Svensson oraz autorka sprawozdania Parlamentu Europejskiego posłanka Carmen Romero.

2010-02-02: Polka zwyciężczynią konkursu KE na plakat z okazji Dnia Europy

Maria Mileńko, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wygrała konkurs Komisji Europejskiej na plakat, który w tym roku będzie promował obchody Dnia Europy. Jej praca pokonała 9 innych projektów, które znalazły się w finałowej dziesiątce wyłonionej przez międzynarodowe jury spośród 1700 zgłoszonych do konkursu projektów. O zwycięstwie Polki zadecydowali internauci, którzy mogli głosować do końca stycznia.

2010-02-02: Przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie zatrudnienia: uzasadniona opinia dla Polski

Komisja Europejska przesłała dziś Polsce uzasadnioną opinię w sprawie nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa 2000/78/WE, zob. również MEMO/08/69). Zdecydowała także o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego tej samej dyrektywy w odniesieniu do Węgier, ponieważ prawodawstwo tego kraju zostało dostosowane do wymogów UE.

2010-02-02: Konieczne jest powołanie specjalnego organu unijnego, którego zadaniem byłoby egzekwowanie europejskiego prawodawstwa dotyczącego odpadów – oto wniosek z analizy Komisji

Opublikowane dzisiaj badanie Komisji zaleca powołanie specjalnego organu unijnego w celu nadzorowania wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE dotyczącego odpadów. Badanie to stanowi jeden z szeregu kroków podjętych przez Komisję, zmierzających do poprawy zarządzania odpadami oraz do zagwarantowania, że spełnia ono normy ustanowione w prawodawstwie UE w celu ochrony obywateli i środowiska naturalnego. Nielegalne składowanie odpadów jest wciąż zjawiskiem występującym na dużą skalę, wiele składowisk odpadów nie odpowiada normom, a w niektórych państwach członkowskich wciąż brakuje podstawowej infrastruktury gospodarowania odpadami. Obawy budzi również nielegalne przemieszczanie odpadów. Opublikowany dzisiaj drugi raport w tej sprawie wykazuje, że przynajmniej jedna piąta składowisk odpadów, które kontrolowano w ramach wzmocnionych ostatnio działań państw członkowskich, była nielegalna.

2010-01-25: Eurobarometr o Polakach i kryzysie

Polacy uważają, że Unia Europejska może skutecznie łagodzić skutki obecnego kryzysu, są też niezmiennie zadowoleni z członkostwa w UE – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Większość wierzy również, że szczyt załamania gospodarczego już minął, ale co trzeci wątpi, że przyjęcie wspólnej waluty poprawiłoby kondycję kraju wobec problemów, jakie przyniósł kryzys.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir