Unia Europejska


2010-07-15: Kto odpowiada za GMO?

Komisja zaproponowała przyznanie państwom UE swobody w zakresie zezwalania, ograniczania lub zakazywania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium lub jego części. Pozostawiając bez zmian unijny system zatwierdzania GMO na podstawie badań naukowych, przyjęty pakiet zawiera nowe zalecenie w sprawie współistnienia upraw GMO z uprawami tradycyjnymi lub ekologicznymi oraz projekt rozporządzenia w sprawie zmiany prawodawstwa.

2010-07-15: Polskie kłopoty z gazem

KE wezwała Polskę do zaprzestania praktyk naruszających przepisy UE tworzące jednolity rynek gazu. Nałożony na importerów wymóg magazynowania pewnej ilości surowca na terytorium Polski oraz brak dostępu do gazociągu jamalskiego naruszają przepisy dotyczące wewnętrznego rynku gazu. Praktyki te również zamykają polski rynek dla unijnych dostawców, co z kolei stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw gazu dla Polski.

2010-07-14: Miód i fasola z certyfikatem UE

Komisja Europejska wpisała na listę „Chronionych Oznaczeń Geograficznych” dwa polskie produkty: „Fasolę korczyńską” i „Miód kurpiowski”. Certyfikat potwierdza szczególne walory wyrobów rolno-spożywczych, związane z ich pochodzeniem geograficznym lub lokalną tradycją.

2010-07-14: Ułatwienia dla pracowników sezonowych

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie pracy sezonowej. Jego celem jest wprowadzenie wspólnej procedury wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich oraz określa prawa osób z państw trzecich, które podejmują legalną pracę na terenie krajów Unii Europejskiej.

2010-07-14: Nowa dyrektor Przedstawicielstwa KE

Ewa Synowiec została powołana na nowego szefa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Stanowisko obejmie 1 października 2010 r. Od ponad roku obowiązki dyrektor przedstawicielstwa pełni Irlandka Marie-Therese Duffy-Haeusler. Wraz z Ewą Synowiec Komisja Europejska powołała także 6 innych szefów przedstawicielstw – w Czechach, Irlandii, Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii i na Litwie.

2010-07-14: Każdy grosz pod kontrolą

Rolnictwo, polityka spójności i fundusze pomocy przedakcesyjnej – w tych sferach unijnego finansowania Komisja Europejska stwierdziła wzrost nieprawidłowości i nadużyć. KE opublikowała roczny raport poświęcony ochronie interesów finansowych UE. – Sprawozdanie skupia się na przejrzystości i odpowiedzialności, czyli dwóch kardynalnych zasadach prawidłowego zarządzania finansami – podkreśla komisarz Algirdas Šemeta.

2010-07-14: UE przyciąga specjalistów

Potrzebujemy europejskiego podejścia do migracji zarobkowej, umożliwiającego naszym gospodarkom pozyskanie migrantów, których potrzebują – uważa komisarz Cecilia Malmström. KE przedstawiła właśnie wniosek nowej dyrektywy, której celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom wielonarodowym tymczasowego przenoszenia pracowników wykwalifikowanych pochodzących z państw trzecich.

2010-07-14: Komisja oczekuje od Polski przestrzegania przepisów w zakresie zapobiegania powodziom

Komisja postanowiła zwrócić się do Polski z żądaniem przestrzegania przepisów UE z zakresu ochrony środowiska dotyczących zapobiegania powodziom. Polska nie powiadomiła Komisji o wdrożeniu tych przepisów, podczas gdy miały one wejść w życie w listopadzie 2009 r. Polska ma teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w odpowiedzi na jej pismo, noszące nazwę uzasadnionej opinii, zgodnie z procedurami UE w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Polska nie udzieli zadowalających wyjaśnień Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

2010-07-13: Auta tańsze, naprawy droższe

Najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat cen samochodów wskazuje na niewielki realny spadek cen w Unii Europejskiej w 2009 r. oraz ich wyrównanie w ramach jednolitego rynku UE. Jednocześnie ceny napraw i przeglądów oraz części zamiennych wzrosły powyżej poziomu inflacji, co potwierdza konieczność wprowadzenia zaostrzonych zasad konkurencji w branży samochodowej.

2010-07-13: Banki bardziej bezpieczne

Komisja Europejska zamierza zwiększyć ochronę posiadaczy kont bankowych i inwestorów detalicznych, aby w przyszłości uchronić ich od skutków kryzysów finansowych. Chodzi m.in. o zabezpieczenie praw klientów upadających banków, zwiększenie do 100 tys. euro kwoty objętej gwarancją oraz upowszechnianie informacji o prawach, jakie przysługują konsumentom korzystającym z usług finansowych.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna