Unia Europejska


24-06-2019: Podwójna jakość żywności: Komisja publikuje badanie oceniające różnice w składzie unijnych produktów spożywczych

Komisja opublikowała dziś wyniki ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz testowania produktów spożywczych, w której wykazano, że niektóre produkty, które oznaczone są w identyczny lub podobny sposób, mają jednocześnie różny skład. Od momentu wygłoszenia orędzia o stanie Unii w 2017 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zajmuje się kwestią podwójnej jakości produktów. Komisja Europejska podjęła różne inicjatywy i publikuje dziś […]

24-06-2019: Sytuacja w Polsce po wyborach do Parlamentu Europejskiego

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w kontekście zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Wynik był zatem miernikiem wparcia dla poszczególnych formacji politycznych. Dlatego kampania przedwyborcza w niewielkim stopniu koncentrowała się na tematach istotnych z punktu widzenia wspólnoty. Wyniki wyborów i ich implikacje analizują eksperci sieci Team Europe: prof. Jan Barcz, prof. […]

21-06-2019: Rynek mleczarski: publiczne zapasy odtłuszczonego mleka w proszku zostały wyczerpane

Podczas ostatniego przetargu sprzedano ostatnie 162 tony odtłuszczonego mleka w proszku z całkowitej pierwotnej ilości 380 000 ton zapasów publicznych. Oznacza to, że zapasy wykupione i zarządzane przez Komisję zostały ostatecznie wyczerpane. W następstwie kryzysu na rynku mleczarskim, w wyniku którego w latach 2015–2016 unijni producenci musieli obniżyć ceny, w latach 2015–2017 Komisja Europejska zakupiła […]

19-06-2019: Zdrowy styl życia przynosi obywatelom Unii konkretne korzyści

Dwa lata po ogłoszenia tzw. wezwania z Tartu odnotowano znaczne postępy w promowaniu zdrowego stylu życia w całej UE.  W ramach wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich złożyli 15 zobowiązań dotyczących […]

18-06-2019: Unia energetyczna – oczekiwania

Komisja opublikowała dziś swoją ocenę projektów planów państw członkowskich w zakresie realizacji celów unii energetycznej, a w szczególności unijnych celów w zakresie energii i klimatu wyznaczonych na 2030 r. W ocenie Komisji stwierdzono, że plany krajowe dowodzą poczynienia znaczących wysiłków, wskazano jednak także szereg obszarów, w których potrzebne są ulepszenia, w szczególności w odniesieniu do […]

18-06-2019: 30-ta rocznica działań „Jean Monnet” promujących europeistykę na uczelniach na całym świecie

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics jest dzisiaj gospodarzem konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej w celu uczczenia 30 lat działań propagujących doskonałość w nauczaniu i badaniach na temat UE. Działania „Jean Monnet” są częścią programu Erasmus+. Ich celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na […]

17-06-2019: Rankingi innowacyjności 2019

Europa musi pogłębić swój potencjał innowacyjny, aby móc konkurować na rynkach światowych oraz utrzymać i poprawić europejski styl życia zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. i marca 2019 r. Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy poziom ambicji dla UE i jej państw członkowskich oraz regionów, a także zaproponowała program „Horyzont Europa”, który jest najambitniejszym w […]

17-06-2019: Bariery w handlu

Opublikowane dziś sprawozdanie Komisji Europejskiej potwierdza, że przedsiębiorstwa europejskie napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych. Dzięki stanowczej odpowiedzi UE od początku kadencji obecnej Komisji wyeliminowano 123 takie bariery, co pozwoliło na zwiększenie wywozu w 2018 r. o ponad 6 mld euro. W ostatnim wydaniu sprawozdania w sprawie barier w handlu i inwestycjach wskazano […]

14-06-2019: Przed szczytem Rady Europejskiej UE przedstawia postępy w zwalczaniu dezinformacji

Komisja zaprezentowała dziś postępy w walce z dezinformacją oraz główne wnioski z wyborów europejskich. Informacje te będą punktem wyjścia dla dyskusji przywódców UE podczas szczytu w przyszłym tygodniu. Ochrona demokratycznych procesów i instytucji przed dezinformacją stanowi duże wyzwanie dla społeczeństw na całym świecie. Aby zaradzić temu problemowi, UE jako pierwsza podjęła inicjatywę i wprowadziła solidne […]

14-06-2019: Mobilność ekologiczna: Wniosek Komisji dotyczący badań emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy

W odpowiedzi na orzeczenie Sądu Komisja proponuje, aby ponownie wprowadzić do prawodawstwa, które zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE).  Komisja Europejska aktywnie działa na rzecz wspierania dobrej jakości powietrza, przeciwdziałania zmianie klimatu i zachęcania do przechodzenia na mobilność ekologiczną. Działania te obejmują nowe i bardziej […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir