Unia Europejska


2009-03-02: Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie – UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów

W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki sposób finansowanie projektów transgranicznych przez UE służy kreatywności i innowacjom oraz jak upowszechniać doświadczenia i wyniki tych projektów z korzyścią dla wszystkich. Komisja przedstawi również nową platformę internetową pod nazwą EVE („Espace Virtuel d’Echange”), poświęconą wynikom i szczegółowym informacjom o finansowanych przez UE projektach w zakresie edukacji i kultury oraz w dziedzinach pokrewnych. Stanowi to istotny wkład Komisji w Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.

2009-02-25: KE rozmawia z pracodawcami i związkami zawodowymi o możliwościach opanowania kryzysu gospodarczego i zachowania miejsca pracy

Komisja Europejska, kontynuując działania zmierzające do wdrożenia europejskiego planu naprawy gospodarczej, zorganizowała dziś specjalne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców na poziomie UE. Spotkanie to pokazało, że istnieje powszechne porozumienie co do tego, iż rynek wewnętrzny i plan naprawy to właściwe punkty wyjścia, aby poradzić sobie z kryzysem i zachować miejsca pracy w Europie, a także, iż potrzebne są dalsze działania na poziomie UE.

2009-02-26: Zaproszenie na briefing prasowy wiceprzewodniczacego KE, Komisarza J.Barrot – 2 marca

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie zaprasza na briefing prasowy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Komisarzem Jacques'em Barrot, odpowiedzialnym za sprawy sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

2009-02-23: Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz zmniejszanie ryzyka z nimi związanego celem Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przyjęła dziś dwa komunikaty dotyczące katastrof: w sprawie wspólnotowego podejścia do ograniczania w UE skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka oraz w sprawie strategii UE na rzecz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w krajach rozwijających się. Komunikaty, przyjęte jako pakiet, stanowią pierwszą próbę obrania bardziej strategicznego podejścia – zwłaszcza w świetle wciąż zwiększającego się ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Proponowane na szczeblu Wspólnoty działania skupiają się na takich dziedzinach jak rozwój wiedzy, łączenie podmiotów w sieci współpracy, łączenie polityk oraz zwiększanie skuteczności istniejących wspólnotowych instrumentów zapobiegania klęskom żywiołowym, w których to dziedzinach wspólne podejście jest bardziej skuteczne niż środki podejmowane przez pojedyncze kraje.

2009-02-20: Dzień Wiosny w Europie

25 marca br. rozpocznie się 7 edycja Spring Day fo Europe. To doroczna akcja otwarta dla wszystkich szkół w Europie, organizowana przez European Schoolnet, konsorcjum 31 europejskich ministerstw edukacji. W jej ramach zachęcamy nauczycieli, aby podczas zajęć z uczniami zaprosili ich do dyskusji, wymiany poglądów i refleksji na tematy związane z integracją europejską.

2009-02-20: Pozytywny bilans 5 lat rozszerzonej UE

Ostatnie rozszerzenia Unii Europejskiej były ważnym krokiem w procesie jednoczenia się Europy i przyniosły korzyści obywatelom w całej Unii. Pod względem gospodarczym rozszerzenie przyczyniło się do podwyższenia poziomu życia w nowych państwach członkowskich i otworzyło możliwości eksportu i inwestycji dla starych państw członkowskich. Pomogło również wzmocnić demokrację, stabilność i bezpieczeństwo na naszym kontynencie. Rozszerzona UE odgrywa większą rolę w rozwiązywaniu problemów o globalnym zasięgu, takich jak zmiany klimatu czy zarządzanie światową gospodarką. Pięć lat po rozszerzeniu UE jest nie tylko większa, ale także silniejsza, bardziej dynamiczna i bogatsza pod względem kulturowym. Największym wyzwaniem w obecnej trudnej sytuacji na świecie jest powstrzymanie tendencji protekcjonistycznych, które pozbawiłyby obywateli ogromnych korzyści wynikających ze stworzenia jednolitego rynku bez granic liczącego 500 milionów ludzi.

2009-02-18: Unijny telefon alarmowy 116000 w sprawie zaginionych dzieci działa w pięciu państwach członkowskich

Dwa lata temu Komisja Europejska zarezerwowała dla całej UE numer 116000 jako wspólny numer w sprawie zaginionych dzieci (IP/07/188) i wezwała państwa członkowskie do uruchomienia go. Choć w zeszłym roku numer 116000 był dostępny tylko na Węgrzech (IP/08/1129), po wielokrotnych apelach Komisji wszystkie państwa członkowskie udostępniły go społeczeństwu i operatorom telefonów alarmowych.

2009-02-18: Komisja poddaje ocenie programy stabilności i konwergencji przedstawione przez 17 państw członkowskich, w tym Polskę

Komisja Europejska poddała dziś ocenie zaktualizowane programy stabilności i programy konwergencji 17 państw członkowskich, w tym Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Węgier, Holandii, Polski, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii (zob. też IP/09/274). Oceny programów dokonano z uwzględnieniem aktualnego silnego spowolnienia gospodarczego. W reakcji na kryzys gospodarczy większość z tych krajów (Republika Czeska, Dania, Niemcy, Holandia, Polska, Szwecja, Finlandia i Wielka Brytania) uchwaliła na 2009 r. budżetowe środki stymulacyjne, zgodnie z przedłożonym przez Komisję i zatwierdzonym przez europejskich szefów państw i rządów planem naprawy gospodarczej.

2009-02-17: Tej zimy nie wyjeżdżaj z domu bez Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego!

Komisja Europejska inauguruje kampanię informacyjną w celu zwiększenia wiedzy na temat korzyści płynących z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Bezpłatna karta ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii dostęp do świadczeń zdrowotnych w wypadku choroby lub odniesienia obrażeń w trakcie czasowego pobytu za granicą(1). Kampania informacyjna w zabawny sposób przedstawia sytuacje, jakich dzięki karcie może uniknąć podróżny. Od czasu udanego wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w 2004 roku otrzymały ją już 173 miliony osób.

2009-02-13: Danuta Hübner zachęca regiony do współpracy

W poniedziałek, 16 lutego, Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, otworzy coroczną konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, zorganizowaną po raz pierwszy przez Komisję w 2006 r. Dwudniowa konferencja będzie dla ponad 800 przedstawicieli europejskich regionów okazją do podzielenia się pomysłami i przedstawienia swojego wkładu w podnoszenie konkurencyjności, rozwój gospodarczy i zwiększanie zatrudnienia. Jednym z głównych wydarzeń konferencji, które będzie miało miejsce w poniedziałkowy wieczór, jest głoszenie laureatów nagrody „RegioStars”, przyznawanej najbardziej inspirującym i innowacyjnym projektom finansowanym ze środków polityki spójności UE.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir