Unia Europejska


2010-03-04: "Europa przeciwko przemocy wobec kobiet" – debata Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zaprasza na debatę „Europa przeciwko przemocy wobec kobiet”, która odbędzie się 8 marca 2010 roku w siedzibie BIPE w Warszawie przy ulicy Jasnej 14/16a. Obok dyskusji, w czasie spotkania zostaną także zaprezentowane europejskie kampanie społeczne przeciwko przemocy wobec kobiet.

2010-03-04: Komisja wspiera energetykę

2,3 mld euro – tyle Komisja Europejska dołoży do 43 projektów energetycznych, które mają przyczynić się do ożywienia gospodarczego, a jednocześnie podnoszą poziom bezpieczeństwa dostaw. – KE nigdy jeszcze nie przeznaczyła tak dużej kwoty na projekty energetyczne – powiedział komisarz Günther Oettinger. Pieniądze pochodzą z wartego prawie 4 mld euro europejskiego planu naprawy gospodarczej.

2010-03-03: Europa 2020: Komisja przedstawia nową strategię gospodarczą dla Europy

Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię „Europa 2020”, zmierzającą do wyjścia z kryzysu i mającą przygotować europejską gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. Komisja określiła trzy najważniejsze czynniki wzrostu, których realizację zapewnią konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym. Ustalono też pięć celów, które określają, gdzie UE powinna się znaleźć przed 2020 rokiem i które posłużą do oceny postępów w realizacji strategii.

2010-03-02: Coraz więcej Europejczyków korzysta z unijnych serwisów pomocowych: SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela

Rosnąca liczba Europejczyków korzysta z unijnego systemu doradztwa i pomocy w poszukiwaniu konkretnych odpowiedzi i szybkich rozwiązań dotyczących wątpliwości i problemów, z którymi borykają się oni na rynku wewnętrznym. Taki jest ogólny wniosek płynący z opublikowanego w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską rocznego sprawozdania na temat systemu SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela (CSS), dwóch darmowych serwisów pomocowych dostępnych dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw i służących im pomocą w maksymalnym wykorzystaniu praw przysługujących im na rynku wewnętrznym.

2010-03-02: KE rozpoczyna debatę publiczną na temat ochrony europejskich lasów przed skutkami zmiany klimatu

Komisja Europejska przyjęła dziś zieloną księgę, w której przedstawiono różne opcje działań, jakie Unia Europejska może podjąć w celu ochrony lasów oraz opcje dotyczące podejścia do informacji na temat zasobów leśnych i stanu lasów. Komentarze dotyczące kwestii poruszonych w zielonej księdze otrzymane od społeczeństwa, państw członkowskich, instytucji UE i innych zainteresowanych stron pomogą Komisji w ustaleniu, czy niezbędne jest podjęcie dodatkowych działań na poziomie UE.

2010-03-02: Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym – pisemne zgłoszenie zastrzeżeń Komisji skierowane do TP S.A.

Komisja Europejska wystosowała dziś pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do Telekomunikacji Polskiej S.A. Dokument zawiera wstępną opinię Komisji w sprawie nadużywania przez TP S.A. dominującej pozycji na rynku poprzez odmowę świadczenia płatnego dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych.

2010-03-02: Parlament Europejski zaprasza młodzież z krajów członkowskich Unii Europejskiej do udziału w kolejnej edycji programu Euroscola

Euroscola umożliwia uczniom odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i zapoznanie się z jego pracą. Młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”, a następnie obradują podczas „posiedzenia plenarnego”. Program skierowany jest do uczniów w wieku 16- 18 lat, tzn. dwóch ostatnich klas liceum (wyjątkowo, jeden raz w roku dostępny jest termin dla młodzieży młodszej, w wieku 14-16 lat).

2010-03-02: Powszechny dostęp do usług telekomunikacyjnych – KE rozpoczyna konsultacje społeczne

Komisja Europejska rozpoczęła w dniu dzisiejszym konsultacje społeczne w celu ustalenia, jaki jest najlepszy sposób zagwarantowania wszystkim obywatelom UE dostępu do podstawowych usług telekomunikacyjnych. Celem zainicjowanych w dniu dzisiejszym konsultacji jest sprawdzenie, czy przepisy i definicje dotyczące usługi powszechnej wymagają aktualizacji motywowanej nadejściem ery cyfrowej, a zwłaszcza czy należy nimi objąć dostęp szerokopasmowy. Konsultacje potrwają do dnia 7 maja 2010 r.

2010-03-01: Jak chronić lasy?

Komisja Europejska rozpoczyna debatę publiczną na temat ochrony europejskich lasów przed skutkami zmiany klimatu. Od 1 marca na stronie internetowej Twój głos w Europie można wpisywać swoje opinie i sugestie dotyczące przyjętej właśnie przez KE zielonej księgi, w której zawarto propozycje działań UE na rzecz ochrony europejskich lasów.

2010-03-01: UE organizuje pierwszy Europejski Tydzień e-Umiejętności

Nowe technologie są zasadniczym warunkiem konkurencyjności. Znajomość technologii cyfrowych to klucz do zdobycia interesującej pracy w środowisku charakteryzującym się dużą dynamiką. Nie ulega wątpliwości, że Internet i nowe technologie zrewolucjonizowały nasze życie. Tymczasem jak pokazuje przeprowadzony w UE sondaż, w 2005 r. ponad jednej trzeciej Europejczyków obca była wszelka wiedza w dziedzinie informatyki.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna