Komisja Europejska zaproponowała zmiany w rozporządzeniu w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych, które mają pozwolić na zwiększenie efektywności unijnych rynków rozrachunku i jednocześnie zapewnić stabilność finansową. Przedstawiony dziś wniosek jest kluczowym elementem planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych z 2020 r.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą zgodę Rady na przyjęcie czwartego pakietu środków ograniczających wobec Rosji w odpowiedzi na jej brutalną agresję wobec Ukrainy i jej mieszkańców. Sankcje te przyczynią się do dalszego nasilenia presji ekonomicznej na Kreml i ograniczą jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę.

Przyszłość Europy: kolejna sesja plenarna poświęcona wnioskom obywateli

Na drugiej sesji plenarnej, w której uczestniczyli ukraińscy obywatele i posłowie, podsumowano zalecenia paneli obywatelskich konferencji.

Na sesji plenarnej konferencji podsumowano 88 zaleceń europejskich paneli obywatelskich dotyczących „UE w świecie / migracji” oraz „silniejszej gospodarki, sprawiedliwości

Parlament Europejski uruchamia stronę internetową we współpracy z Parlamentem Ukraińskim

The EU stands with Ukraine” - strona internetowa (w języku angielskim i ukraińskim) utworzona przez Parlament, zawierająca najnowsze wiadomości, nagrania wideo i podcasty, odpowiednie akty prawne i rezolucje pokazujące, w jaki sposób UE pomaga Ukrainie. Na stronie można również udostępniać treści pochodzące z ukraińskiego parlamentu. Aktywne wspieranie wysiłków UE na rzecz promowania demokracji i praw człowieka na świecie jest jednym z podstawowych zadań Parlamentu.

Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w konkursie "Ekologiczni na co dzień". Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmiku/spotu ukazującego w sposób kreatywny i humorystyczny wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami w 2022 r. przeznaczono łącznie 185,9 mln euro. Podobnie jak w 2021 r. przyszłoroczny program prac w zakresie polityki promocyjnej jest ukierunkowany na produkty i praktyki rolnicze wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak promowanie unijnych produktów ekologicznych, owoców i warzyw, zrównoważonego rolnictwa i dobrostanu zwierząt.

14-12-2021: Komisja proponuje dzisiaj aktualizację przepisów, aby poprawić zarządzanie strefą Schengen. Te ukierunkowane zmiany zacieśnią koordynację w ramach UE i przygotują lepiej państwa członkowskie na nowe wyzwania związane z zarządzaniem zarówno wspólną granicą zewnętrzną UE, jak i granicami wewnętrznymi w obrębie strefy Schengen.

14-12-2021: Komisja podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do zaproponowania aktu prawnego mającego na celu „obniżenie stawki podatku VAT dla ekologicznych produktów i usług”.