Konkurs „Kolędowanie w języku angielskim”

Zaśpiewajcie rodzinnie kolędę lub piosenkę świąteczną i pokażcie to całej Europie! EUROPE DIRECT Olsztyn zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie „Kolędowanie w języku angielskim”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 grudnia 2021 r.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII ze szkół powiatu olsztyńskiego.
Regulamin konkursu
karta zgłoszenie i oświadczenie rodziców – doc
karta zgłoszenie i oświadczenie rodziców – pdf
 • Założenia ogólne i cele Konkursu:
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas I – VIII.
 2. Organizatorami Konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie,
  EUROPE DIRECT Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

Cele Konkursu to:

 1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 3. Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych umiejętności.
 4. Promowanie kultury i zwyczajów świątecznych tj, wspólne kolędowanie
 5. Pielęgnowanie tradycji  i więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie.

 

 1. Przebieg Konkursu:
 1. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemicznej w kraju konkurs odbędzie się w formie zdalnej.
 2. Aby zminimalizować problemy z oceną pracy (ze względu na możliwe kłopoty z połączeniem), uczestnicy proszeni są o nagranie swojego wystąpienia.
 3. Konkurs realizowany jest na terenie powiatu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 1.  Warunki zgłoszenia do konkursu oraz warunki uczestnictwa:
 1. Uczeń przygotowuje wybrany fragment utworu muzycznego kolędy lub piosenki świątecznej w języku angielskim wspólnie z członkiem/ członkami rodziny ( mama, tata, babcia, dziadek, rodzeństwo itd.) i prezentuje go na nagraniu audio-wideo.
 2. Czas przygotowanego fragmentu nie powinien przekraczać dwóch minut. Film musi być nagrany bez cięć i bez montażu. Powinien pokazywać autora. Dozwolone są zbliżenia
  lub podejście bliżej do kamery. Kamerę należy umieścić w pozycji poziomej. Przed i po wystąpieniu należy zostawić pięć sekund ciszy, co ułatwi ewentualne przygotowanie montażu dłuższego filmu z Konkursu.
 3. Do zgłoszenia filmu konkursowego należy dołączyć:
 • kartę zgłoszenia,
 • oświadczenie (zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie międzyszkolnym).

Dozwolone jest przesłanie zdjęć wypełnionych dokumentów na adres: e.lewandowska@sp18.olsztyn.pl .

 1. Jeden uczeń przygotowuje jeden film.
 2. Każda szkoła może zgłosić chętnych uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII – VIII.
 1. Warunki oceny prezentacji zgłoszonych do Konkursu oraz wyboru zwycięskiej pracy konkursowej:
 1. Komisja Konkursowa dokona oceny prezentacji na podstawie przesłanego filmu.
 2. Przy ocenie nadesłanych prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: poprawna wymowa, dykcja, tempo, płynność czytania, interpretacja artystyczna, muzyczna, pomysłowość
 3. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów i uczestników Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów nagrań
  w związku z celami Konkursu.
 5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureatów Konkursu będzie ostateczna.
  Od wyniku Konkursu ogłoszonego przez Komisję nie przysługuje odwołanie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji danych autora zwycięskiej pracy w mediach,
  a jej autor wyraża na to zgodę.
 8. Nadesłanie pracy spełniającej warunki Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu Konkursu
  z uzasadnionych powodów.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.
 11. Sprawy dotyczące Konkursu nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

 1. Terminy i miejsce składania prac:
 1. Termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu (wraz filmami lub linkami do nich) upływa
  12 grudnia 2021 r. 
 2. Zgłoszenia (wraz z filmami lub linkami do nich) należy wysłać na adres: e.lewandowska@sp18.olsztyn.pl lub j.stomma@sp18.olsztyn.pl W razie problemów z wysłaniem dużych plików można wykorzystać https://wetransfer.com/ i/lub pisać na podany wyżej adres e-mail. Można je również dostarczyć na trwałym nośniku osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orała Białego w Olsztynie, ul. Żytnia 71, 10-822 Olsztyn (z dopiskiem: Konkurs „Rodzinne kolędowanie w języku angielskim”).
 3. Prace, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 4. Wyniki konsultacji Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na przełomie grudnia 2021 / stycznia 2022r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie: https://sp18.olsztyn
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna