Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w konkursie "Ekologiczni na co dzień". Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmiku/spotu ukazującego w sposób kreatywny i humorystyczny wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
 
Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmiku/spotu ukazującego w sposób kreatywny i humorystyczny wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
Długość filmu nie może przekraczać 3 minut, film musi być nagrany w formacie .mp4.
Filmy mogą zostać przygotowane indywidualnie lub zespołowo, kategorie wiekowe: I-III klasa, IV-VIII klasa, szkoły ponadpodstawowe.
Termin nadsyłania prac: 15 lutego 2022 r.
 

REGULAMIN KONKURSU PT. „EKOLOGICZNI NA CO DZIEŃ”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. „Ekologiczni na co dzień”.
 2. Organizatorzy konkursu: EUROPE DIRECT Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, z siedzibą ul. Towarowa 1, 10- 416 Olsztyn.
 3. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 4. Konkurs trwa od 30.12.2021 r. do 15.02.2022 r.
 5. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
 • 2 CEL KONKURSU

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zaangażowanie uczestników w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych.

 • 3 UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

 • 4 PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmiku/spotu ukazującego w sposób kreatywny i humorystyczny wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
 2. Długość filmu nie może przekraczać 3 minut.
 3. Film musi być nagrany w formacie .mp4
 • 5 KATEGORIE KONKURSOWE

Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach:

Kategoria I – uczestnicy indywidualni:

- klasy I - III szkoły podstawowej,

- klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

- szkoły ponadpodstawowe.

Kategoria II – zespoły:

- klasy I - III szkoły podstawowej,

- klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

- szkoły ponadpodstawowe.

 • 6 PRZEBIEG KONKURSU
 1. Filmik wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisując: „Konkurs Ekologiczni na co dzień”.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 lutego 2022 r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28 lutego 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem europedirect-olsztyn.pl oraz Facebook/EDOlsztyn.
 4. Podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją założeń niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicy potwierdzając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na publikację, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (ze wskazaniem nazwy, imienia i nazwiska, miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach Organizatorów i podmiotów z nim współpracujących, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, w całości nieodpłatnie.
 • 7 KAPITUŁA KONKURSU
 1. Organizator powoła Kapitułę Konkursu, która czuwać będzie nad prawidłowym jego przebiegiem i dokona oceny konkursowych zgłoszeń.
 2. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • 8 KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • walory artystyczne, oryginalność i atrakcyjność filmu: 10 pkt.
  • edukacyjny i wychowawczy charakter filmu: 10 pkt.
  • humor: 10 pkt.
  • spójność treści filmu z kategorią tematyczną: 10 pkt.
 2. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 40 pkt.
 • 9 NAGRODY
 1. Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 • 10 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz dysponuje pełnią majątkowych praw autorskich i że udziela Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, nieodpłatnej pięcioletniej licencji do korzystania z filmu konkursowego oraz jego modyfikacji na polach eksploatacji:
  1. wprowadzanie do obrotu;
  2. wprowadzanie do pamięci komputera;
  3. nieodpłatne użyczenie, najem;
  4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re emitowanie;
  5. rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.
 2. Uczestnik upoważnia Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą do udostępniania filmu konkursowego anonimowo, tzn. bez podania imienia i nazwiska Autora filmu.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego nastąpi nieodpłatnie.
 4. W przypadku występowania w filmie osób trzecich Autor oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.
 5. Praca konkursowa nie może przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 6. W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z opisanych wyżej wymogów formalnych, praca konkursowa zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę w Konkursie.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie.
 2. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 89 535-48-43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej: europedirect-olsztyn.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia lub odwołania Konkursu.
 6. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator ma prawo odsunąć Uczestnika z udziału w Konkursie z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu.
 • 12 KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników konkursu
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ul. Towarowa 1 10-416 Olsztyn.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem tel./fax: 89 534-05-67; lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie „Ekologiczni na co dzień”. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w konkursie „Ekologiczni na co dzień”.
 4. Podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu do udziału w konkursie „Ekologiczni na co dzień” dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania przez Administratora dokumentacji dot. konkursu „Ekologiczni na co dzień”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.