✅ Przygotuj wybrany fragment utworu Roalda Dahla, Charlie and the Chocolate Factory (Charlie i fabryka czekolady) i zaprezentuj go na nagraniu audio-wideo!
✅ Konkurs dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych powiatu olsztyńskiego - uczestnicy zgłaszani są przez szkoły.
✅ Termin składania prac: 27 października 2023.
 
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

                                                           

 1. Założenia ogólne i cele Konkursu:
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.
 3. Organizatorami Konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych
  na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie,
  EUROPE DIRECT Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

Cele Konkursu to:

 1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 3. Zainteresowanie literaturą obcą.
 4. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.
 5. Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych umiejętności.
 6. Propagowanie Europejskiego Dnia Języków.
 7. Promowanie Europejskiego Roku Umiejętności.
 1. Przebieg Konkursu:
 2. Konkurs przebiega w dwóch grupach wiekowych:
 3. kategoria – klasy IV – VI,
 4. kategoria – klasy VII – VIII.
 5. Uczestnicy proszeni są o nagranie swojego wystąpienia.
 6. Konkurs realizowany jest na terenie powiatu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Warunki zgłoszenia do konkursu oraz warunki uczestnictwa:
 1. Zgłoszeń uczestników dokonuje szkoła. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie sześciu uczniów (maksymalnie trzech w danej kategorii). Szkoła może przeprowadzić eliminacje szkolne w celu wyłonienia uczestników Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania w Języku Angielskim.
 2. Uczeń przygotowuje wybrany fragment utworu Roalda Dahla, Charlie and the Chocolate Factory (Charlie i fabryka czekolady) i prezentuje go na nagraniu audio-wideo.
 3. Czas czytania przygotowanego fragmentu nie powinien przekraczać dwóch minut. Film musi być nagrany bez cięć i bez montażu. Powinien pokazywać autora. Dozwolone są zbliżenia
  lub podejście bliżej do kamery. Kamerę należy umieścić w pozycji poziomej. Przed i po wystąpieniu należy zostawić pięć sekund ciszy, co ułatwi ewentualne przygotowanie montażu dłuższego filmu z Konkursu.
 4. Jeden uczeń przygotowuje jeden film.
 5. Do zgłoszenia filmu konkursowego należy dołączyć:
 • kartę zgłoszenia,
 • oświadczenie (zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie międzyszkolnym).

Dozwolone jest przesłanie zdjęć wypełnionych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 1. Warunki oceny prezentacji zgłoszonych do Konkursu oraz wyboru zwycięskiej pracy konkursowej:
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny prezentacji na podstawie przesłanego filmu.
 3. Przy ocenie nadesłanych prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: poprawna wymowa, dykcja, tempo, płynność czytania, interpretacja artystyczna.
 4. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów i uczestników Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów nagrań
  w związku z celami Konkursu.
 6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 7. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureatów Konkursu będzie ostateczna.
  Od wyniku Konkursu ogłoszonego przez Komisję nie przysługuje odwołanie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji danych autora zwycięskiej pracy w mediach,
  a jej autor wyraża na to zgodę.
 9. Nadesłanie pracy spełniającej warunki Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu Konkursu
  z uzasadnionych powodów.
 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.
 12. Sprawy dotyczące Konkursu nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.
 1. Terminy i miejsce składania prac:
 2. Termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu (wraz filmami lub linkami do nich) upływa
  27 października br.

Zgłoszenia (wraz z filmami lub linkami do nich) należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W razie problemów z wysłaniem dużych plików można wykorzystać https://wetransfer.com/ i/lub przesłać na podany wyżej adres e-mail. Można je również dostarczyć na trwałym nośniku osobiście lub pocztą tradycyjną na wybrany adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, ul. Stramkowskiej 13, 10-689 Olsztyn / Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Gdyńska 17, 10-608 Olsztyn (z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim).

 1. Prace, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 2. Wyniki konsultacji Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone do końca listopada br. na stronach internetowych Organizatorów.
 1. Nagrody:
 2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 3. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 4. Nauczyciele przygotowujący uczniów do Konkursu otrzymają stosowne zaświadczenia.

 

KARTA ZGŁOSZENIA
 DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

2023/2024

 

ORGANIZATORZY:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W OLSZTYNIE, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W OLSZTYNIE,

EUROPE DIRECT OLSZTYN, WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON DO SZKOŁY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW ORAZ KLASA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAUCZYCIEL – OPIEKUN:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IMIONA I NAZWISKA NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO KONKURSU W CELU WYDANIA STOSOWNYCH ZAŚWIADCZEŃ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PODPIS NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

 

 

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Języku Angielskim w organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, Szkołę Podstawową nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie i EUROPE DIRECT Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

................................................................................................................................................................…

 (imię i nazwisko, adres)

...................................................................................................................................................................

(wiek, nazwa i adres szkoły )

w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Języku Angielskim.

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka, tj.: imienia, nazwiska, klasy, szkoły w celu uczestnictwa w konkursie.

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu, którego było uczestnikiem, na stronach internetowych i profilach
w portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów konkursu.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem danych mojego dziecka i moich jest:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, reprezentowana
przez  Dyrektora.

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Gdyńska 17, 10-608 Olsztyn
oraz pod numerem telefonu (089)542 64 29, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Inspektorem danych osobowych jest: Magdalena Pawłowska., kontakt możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO  na podstawie mojej zgody
w celu uczestnictwa mojego dziecka w konkursie oraz w kreowania pozytywnego wizerunku Administratora oraz art. 108 a ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe w zakresie rejestracji obrazu przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego - kamery umieszczone na zewnątrz
oraz wewnątrz budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia.

5) Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione.

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji
na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający
z przepisów prawa; dane zgromadzone w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane będą
przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, po czym automatycznie kasowane, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7) Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia udział dziecka w konkursie.

8) Przysługuje mi prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania,

- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

9) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub mnie narusza w/w rozporządzenie

................................................................                               ……………………………………………………………………

  miejscowość i data                                                                   czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

                                                                                                                                             uczestnika konkursu