„Wielkanocne frykasy” – konkurs na najlepsze tradycyjne produkty i potrawy wielkanocne

wielkanocne frykasy 1 e1613039249156 - „Wielkanocne frykasy” – konkurs na najlepsze tradycyjne produkty i potrawy wielkanocne

Żurek, biała kiełbasa i babka, czy może barszcz biały, kaczka i mazurek? Jakie tradycyjne frykasy goszczą na Waszych wielkanocnych stołach?

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn oraz Europe Direct – Olecko działające przy W-MIR serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepsze tradycyjne produkty i potrawy wielkanocne pn. „Wielkanocne frykasy” .

Konkurs, który trwa  od 11.02.2021 r. do 11.03.2021 r., skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń prowadzących działalność na terenach wiejskich oraz osób indywidualnych zamieszkałych na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem konkursu jest:

 • prezentacja bogatych tradycji kulinarnych Warmii, Mazur oraz Powiśla,
 • popularyzacja tradycyjnych produktów i potraw z wykorzystaniem lokalnych produktów spożywczych,
 • wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu.

PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:

 1. Tradycyjne wielkanocne produkty słodkie.
 2. Tradycyjne wielkanocne produkty i potrawy wytrawne.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie tradycyjnego produktu lub potrawy związanych ze świętami Wielkanocnymi. Produkt / potrawa powinny być tradycyjne, związane z regionem, z którego pochodzą. Produkt / potrawa powinny być przygotowane w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem lokalnych produktów. Każdy z uczestników Konkursu (osoba indywidualna, KGW, Stowarzyszenie) może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 produkt lub potrawę w każdej z kategorii.

Każdy z uczestników Konkursu zobowiązuje się do przekazania Organizatorom dokumentacji z wykonywania produktu / potrawy konkursowej w tym:

 • przepisu na zgłaszany produkt / potrawę wraz z opisem uzasadniającym ich związek z tradycją i regionem oraz wyszczególnieniem produktów, które zostały użyte do jej przygotowania – opis należy zawrzeć na formularzu zgłoszeniowym będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu,
 • zdjęć produktu / potrawy oraz zdjęć dokumentujących ich wykonanie (max. 5 zdjęć) lub filmu dokumentującego przygotowanie produktu (długość filmu – max. 3 minuty),
 • formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi klauzulami (załącznik do niniejszego regulaminu).

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z materiałami multimedialnymi należy przesłać
  do 11 marca 2021 r. listownie na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1,
  10-416 Olsztyn, lub mailowo: wmirol@wmirol.org.pl.
 3. Podpisanie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją założeń niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik potwierdzając swój udział w Konkursie, wyraża zgodę na publikację, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (ze wskazaniem imienia i nazwiska, nazwy KGW, Stowarzyszenia, miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach Organizatorów i podmiotów z nim współpracujących, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, w całości nieodpłatnie.

KAPITUŁA KONKURSU

 1. Z posiedzenia Kapituły Konkursu, na którym dokonana zostanie ocena nadesłanych zgłoszeń, zostanie sporządzony protokół.
 2. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizatorzy mają prawo w dowolnym momencie dokonywać zmiany składu Kapituły.
 4. W skład Kapituły wejdą przedstawiciele Organizatorów.
 5. Organizator powoła Kapitułę Konkursu, która czuwać będzie nad prawidłowym jego przebiegiem i dokona oceny konkursowych zgłoszeń.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY

 1. Ocenie podlegać będą:
 • jakość wykonania i sposób prezentowanego produktu / potrawy,
 • nawiązanie do wielkanocnych tradycji kulinarnych regionu,
 • użycie do przygotowania produktów lokalnych.
 1. Kapituła Konkursu wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc oraz zdecyduje o przyznaniu wyróżnień.
 2. Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe w każdej z dwóch kategorii:
 • I miejsce – 500 zł;
 • II miejsce – 400 zł;
 • III miejsce – 300 zł.
 1. Organizator dopuszcza możliwość poszerzenia nagród i wyróżnień o pozaregulaminowe.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 25 marca 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem wmirol.org.pl

Formularz zgloszeniowy Wielkanocne_frykasy – doc

Formularz zgloszeniowy Wielkanocne_frykasy – pdf

Regulamin konkursu Wielkanocne_frykasy

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna