📣Nakręć film 🎬 i wygrywaj nagrody 🏆
📢Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym pn. “Czym jest dla mnie Unia Europejska?”🇪🇺.

 Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmiku dot. obywatelstwa europejskiego oraz obecności Polski w UE.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach:
Kategoria I – uczestnicy indywidualni:
- klasy VII – VIII szkoły podstawowej,
- szkoły ponadpodstawowe.
Kategoria II – zespoły:
- klasy VII – VIII szkoły podstawowej,
- szkoły ponadpodstawowe.
 
Długość filmu nie może przekraczać 3 minut.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 📆12 grudnia 2022 r.
 
 

Regulamin konkursu pt. „Czym jest dla mnie Unia Europejska?”

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. „Czym jest dla mnie Unia Europejska?”.
 2. Organizatorzy konkursu: EUROPE DIRECT Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, z siedzibą ul. Towarowa 1, 10- 416 Olsztyn.
 3. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
 5. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu/spotu dającego odpowiedź na pytanie: „Czym jest dla mnie Unia Europejska?”. Materiał powinien dotyczyć obywatelstwa europejskiego, obecności Polski w UE oraz możliwości płynących z członkostwa Polski w UE.
 6. Długość filmu nie może przekraczać 3 minut.
 7. Film musi być nagrany w formacie .mp4
 8. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach:

Kategoria I – uczestnicy indywidualni:

- klasy VII – VIII szkoły podstawowej,

- szkoły ponadpodstawowe.

Kategoria II – zespoły:

- klasy VII – VIII szkoły podstawowej,

- szkoły ponadpodstawowe.

 1. Filmik wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisując: „Konkurs Czym jest dla mnie Unia Europejska?”.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 grudnia 2022 r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 grudnia 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem europedirect-olsztyn.pl oraz Facebook/EDOlsztyn.
 4. Podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją założeń niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicy potwierdzając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na publikację, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (ze wskazaniem nazwy, imienia i nazwiska, miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach Organizatorów i podmiotów z nim współpracujących, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, w całości nieodpłatnie.
 6. Organizator powoła Kapitułę Konkursu, która czuwać będzie nad prawidłowym jego przebiegiem i dokona oceny konkursowych zgłoszeń.
 7. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • walory artystyczne, oryginalność i atrakcyjność filmu: 10 pkt.
  • edukacyjny i wychowawczy charakter filmu: 10 pkt.
  • spójność treści filmu z kategorią tematyczną: 10 pkt.
 9. Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 10. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz dysponuje pełnią majątkowych praw autorskich i że udziela Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, nieodpłatnej pięcioletniej licencji do korzystania z filmu konkursowego oraz jego modyfikacji na polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu; wprowadzanie do pamięci komputera; nieodpłatne użyczenie, najem; publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re emitowanie; rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.
 11. Uczestnik upoważnia Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą do udostępniania filmu konkursowego anonimowo, tzn. bez podania imienia i nazwiska Autora filmu.
 12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego nastąpi nieodpłatnie.
 13. W przypadku występowania w filmie osób trzecich Autor oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.
 14. Praca konkursowa nie może przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 15. W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z opisanych wyżej wymogów formalnych, praca konkursowa zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę w Konkursie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie.
 17. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 89 535-48-43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 18. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
 19. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej: europedirect-olsztyn.pl.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia lub odwołania Konkursu.
 21. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 22. Organizator ma prawo odsunąć Uczestnika z udziału w Konkursie z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników konkursu:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ul. Towarowa 1 10-416 Olsztyn.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem tel./fax: 89 534-05-67; lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie „Ekologiczni na co dzień”. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w konkursie „Ekologiczni na co dzień”.
 4. Podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu do udziału w konkursie „Ekologiczni na co dzień” dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania przez Administratora dokumentacji dot. konkursu „Ekologiczni na co dzień”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.