Regulamin II powiatowego konkursu fotograficznego „Zimowi twardziele w mojej miejscowości” - 2023

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Uzdowie im. A. Mickiewicza,
  Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz EUROPE DIRECT Olsztyn działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej zwani dalej Organizatorami.
 2. Celem konkursu jest podniesienie świadomości przyrodniczej oraz rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży gatunkami ptaków zimujących w miejscowości uczestników i ich przystosowaniem do warunków środowiska poprzez prezentację prac fotograficznych.
 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych

i ponadpodstawowych z terenu powiatu działdowskiego województwa

warmińsko-mazurskiego.

 1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
  w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może przesłać trzy zdjęcia w jednej z trzech kategorii:
  1. klasy 0 – III
  2. klasy IV – VIII
  3. szkoły ponadpodstawowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 3. Prace w formacie .jpg należy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w temacie maila należy wpisać: Zimowi twardziele w mojej miejscowości.

4. Praca musi być opatrzona  opisem: „Zimowi twardziele w mojej miejscowości”

Imię  i nazwisko, klasa, szkoła

Numer zdjęcia

Data wykonania

Miejsce wykonania

Gatunek ptaka przedstawionego na zdjęciu (nazwa polska)

         
         
         
           
 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 3. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

Terminarz

 1. Konkurs trwa od 23.12.2022 do 15.03 2023 r.
 2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Organizator powołuje jury konkursu w składzie trzyosobowym:
  1. jeden przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Uzdowie
  2. jeden przedstawiciel Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
  3. jeden przedstawiciel EUROPE DIRECT Olsztyn
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi do 10 dnia od zakończenia terminu. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 5. Zwycięzcy i uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora poprzez szkoły, do których uczęszczają do 20 dnia po zakończeniu konkursu.
 6. Organizator wybierze trzy prace z każdej kategorii, które otrzymają nagrody.

 

Postanowienia końcowe

 1. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania nagród zwycięzcom oraz w zakresie niezbędnym do upublicznienia w prasie, na stronie internetowej Organizatorów oraz mediach informacji o przebiegu i wynikach konkursu.
 2. Uczestnik konkursu zgłaszając pracę nieodpłatnie przenosi na Organizatora
  konkursu własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w zakresie: utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników konkursu
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ul. Towarowa 1 10-416 Olsztyn.
 5. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem tel./fax: 89 534-05-67; lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w konkursie.
 7. Podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu do udziału w konkursie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 11. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach i materiałach audiowizualnych z operacji mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zabrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych i rozpowszechnionych przed ich wycofaniem.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania przez Administratora dokumentacji dot. konkursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Kontakt w sprawie konkursu:

 • Marianna Ziemska, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza, Uzdowo 75, 13-200 Działdowo, tel. 23 696 54 85;e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • EUROPE DIRECT Olsztyn, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, tel. 89535-48-43,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..