Next Generation EU: Środki wypłacone w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przekroczyły 150 mld euro

Wraz z dzisiejszymi 6 mld euro na rzecz Hiszpanii, Komisja wypłaciła państwom członkowskim już ponad 150 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Stanowi to ważny kamień milowy w procesie wdrażania RRF – kluczowego narzędzia stanowiącego podstawę planu odbudowy Europy NextGenerationEU, którego wartość wynosi 800 mld euro. Od nieco ponad dwóch lat swojego istnienia RRF stymuluje przełomowe reformy i inwestycje w państwach członkowskich UE, przyspiesza transformację ekologiczną i cyfrową oraz zwiększa ogólną odporność Unii.

Ponieważ wdrażanie RRF przebiega bardzo sprawnie, Komisja uruchomiła dziś interaktywną mapę internetową przedstawiającą projekty wspierane ze środków RRF oraz wdrażane przez państwa członkowskie. Mapa ta przyczyni się do dalszego zwiększenia przejrzystości informacji o RRF i jego realnym wpływie na obywateli, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie UE.

Kompleksowa mapa projektów w ramach RRF

Mapa będzie regularnie aktualizowana w miarę dostępności nowych informacji. Umożliwia ona wszystkim osobom „wirtualne zwiedzenie” procesu wdrażania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich.

Mapa zawiera informacje na temat wybranych reform i inwestycji wspieranych w ramach RRF:

  • wskazuje na ich umiejscowienie w państwach członkowskich i zawiera informacje na temat aktualnego stanu, tj. krótki opis postępów w ich wdrażaniu, a także kolejnych powiązanych kroków;
  • umożliwia dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat projektów, które to informacje są dostępne na krajowych stronach internetowych Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Mapa uwzględnia również dane z innych zasobów internetowych, takich jak strony internetowe poświęcone krajowym planom odbudowy oraz – w stosownych przypadkach – konkretnym projektom finansowanym w ramach RRF.

Państwa członkowskie otrzymują finansowanie z RRF po osiągnięciu uzgodnionych wcześniej kamieni milowych i wartości docelowych, które odpowiadają różnym etapom wdrażania reform i inwestycji. Uwzględnienie danej reformy lub inwestycji na mapie niekoniecznie oznacza jednak, że państwo członkowskie otrzymało już związane z tym projektem finansowanie z RRF (możliwe jest na przykłada, że państwo członkowskie rozpoczęło realizację projektu z wykorzystaniem środków krajowych). Mapa nie wpływa również na przyszłe oceny Komisji w zakresie osiągania kamieni milowych i wartości docelowych związanych z danym projektem.

Już ponad 350 projektów wspieranych w ramach RRF na mapie

Mapa pomoże użytkownikom zapoznać się z ponad 100 reformami, które państwa członkowskie wdrożyły lub wdrażają w ramach swoich planów odbudowy i zwiększania odporności. Obejmuje to na przykład wprowadzenie przez Hiszpanię nowego podatku od plastikowych opakowań jednorazowego użytku, uproszczenie wydawania zezwoleń na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Grecji czy reformę antykorupcyjną w Chorwacji. To samo dotyczy ponad 250 aktualnie uwzględnionych na mapie inwestycji, takich jak rozpoczęcie procedury udzielania zamówień publicznych na system transportowy w Rydze (Łotwa), wprowadzenie biletu okresowego, który ułatwi zrównoważony transport publiczny w Austrii, lub zakończenie prac nad rewitalizacją dzielnic mieszkalnych w Słowenii.

Projekty na mapie zostały wybrane w oparciu o aktualny stan realizacji. Mapa wykorzystuje i uzupełnia dane przekazane do informacji publicznej przez państwa członkowskie, które są odpowiedzialne za wdrażanie i monitorowanie swoich krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Wdrażanie RRF wciąż trwa, co oznacza, że nie wszystkie projekty, które otrzymają finansowanie z RRF, zostały już określone. Celem mapy nie jest zatem wyczerpujący przegląd projektów finansowanych w ramach RRF.

Dalsze działania

Mapa będzie regularnie aktualizowana w miarę postępów we wdrażaniu krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, a także uzyskiwania przez Komisję nowych informacji na temat postępów projektów związanych z reformami i inwestycjami państwa członkowskich. Aktualizacje będą opierały w szczególności na informacjach dostarczanych w kontekście wniosków o płatność.

Mapa obejmie również informacje na temat 100 największych końcowych odbiorców finansowania z RRF w ramach każdego z planów krajowych, gdy dane te zostaną udostępnione pod koniec bieżącego roku.

Kontekst

Wdrażanie RRF i skuteczna realizacja jego celów wymagają wysokiego poziomu przejrzystości informacji o jego funkcjonowaniu oraz konkretnym wykorzystaniu przez państwa członkowskie środków z instrumentu.

Aby zapewnić przejrzystość, Komisja regularnie publikuje informacje na stronie internetowej Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz stworzyła tabelę wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności, która to tabela zawiera regularnie aktualizowane informacje na temat wypłat i postępów czynionych przez państwa członkowskie.

Rozporządzenie w sprawie REPowerEU zwiększyło przejrzystość, ponieważ nałożyło na państwa członkowskie wymóg stworzenia prostego w użyciu i dostępnego dla wszystkich portalu, który zawiera dane na temat 100 końcowych odbiorców otrzymujących największe finansowanie w ramach RRF. Państwa członkowskie aktualizują swoje portale co najmniej dwa razy w roku.